HR AWARD HRS4R

Národní ústav duševního zdraví se 27. 11. 2017 přihlásil k principům zakotveným v Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků.

NUDZ podal v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na MŠMT návrh projektu Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj v NUDZ. MŠMT návrh projektu schválilo.

Dne 23. 5. 2019 sdělila Evropská komise Národnímu ústavu duševního zdraví, že po splnění podmínek může NUDZ používat ocenění HR Excellence in Research (HR Award).

Cílem projektu je

 • získání certifikátu HR Award, který uděluje Evropská komise výzkumným institucím, které implementují personální strategii HRS4R (The Human Resources Strategy for Researchers) vycházející z principů Evropské charty výzkumných pracovníků a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků, což je doporučení Evropské komise č. 2005/251/ES, které zavazuje výzkumné instituce vytvářet přátelské pracovní podmínky, profesní rozvoj a transparentní postupy přijímání výzkumných pracovníků

 • Strategické nastavení a rozvoj vnitřního hodnocení výzkumných pracovníků

 • Strategické nastavení a rozvoj mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji a internacionalizace

 

Přínos implementace HRS4R pro NUDZ a výzkumné pracovníky

 • Posílení pověsti NUDZ a zvýšení atraktivity NUDZ pro zahraniční i domácí instituce i výzkumné pracovníky

 • Zaručení otevřeného, transparentního a na zásluhách postaveného náboru (Open Transparent and Merit based – Recruitment – OTM-R) nových pracovníků

 • Zvýšení možnosti přístupu k evropským a tuzemským programům na podporu výzkumu (TAČR, HORIZON 2020 apod.)

 • Posílení rozvoje profesního růstu výzkumných pracovníků, vyšší podpora profesního vzdělávání

 • Ocenění zkušeností z mobilit ve veřejném i soukromém sektoru.

 • Rozvoj profesního růstu výzkumných pracovníků


Časový harmonogram projektu

Zahájení

Přihlášení se k principům Evropské charty a kodexu výzkumného pracovníka – 27. 11. 2017
Provedení rozdílové analýzy (Gap Analysis) vůči principům Charty a Kodexu – 1. 1. 2018 až 15. 10. 2018
Příprava akčního plánu (Action Plan) – 15. 10. 2018 až 26. 11. 2018
Odeslání analýzy a akčního plánu na Evropskou komisi a publikování těchto dokumentů na webu NUDZ – 27. 11. 2018

Implementace

Implementace akčního plánu – od prosince 2018
Interní zhodnocení akčního plánu a vytvoření revidovaného akčního plánu na dalších 36 měsíců – 24 měsíců po prvotním získání HR Award
Implementace akčního plánu zrevidovaného v rámci interního zhodnocení – od prosince 2020
Externí hodnocení provedené zástupci Evropské komise v NUDZ – 36 měsíců po interním zhodnocení

Výstupy projektu

Rozdílová analýza (Gap analysis)

Metodologie dotazníku a řízených rozhovorů

Questionnaire

OTM-R analýza

Akční plán

Strategie udržitelného rozvoje NUDZ pro období 2021–2024

Strategie pro rozvoj lidských zdrojů v NUDZ pro období 2021–2024

Strategie vnitřního hodnocení NUDZ pro období 2021–2024

Strategie mezinárodní spolupráce NUDZ pro období 2021–2024

 

NUDZ se zavazuje dodržovat politiku OTM-R a proto deklaroval svůj záměr plně implementovat všechny principy OTM-R a přijal dokument – Všeobecné zásady OTM-R v NUDZ

Základním dokumentem, který byl připraven a projednán celým projektovým managementem a schválen vedením NUDZ, je Etický kodex.

 

Složení projektového managementu

Pro řízení a provádění projektu podle pravidel projektového řízení vytvořilo vedení NUDZ před zahájením projektu speciální projektový management.
Dne 1. 1. 2022 vstoupila v platnost nová organizační struktura, jejíž změny se promítly do složení všech projektových platforem (tj. vedení ústavu, supervizní skupina, pracovní skupina a revizní skupina).


Vedení ústavu (Board of Directors)

• PhDr. Petr Winkler, Ph. D. – ředitel NUDZ
• MUDr. Tomáš Novák, Ph. D. – náměstek pro výzkum a vzdělávání
• Prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph. D. – náměstek pro léčebnou péči
• Ing. Karla Komárková – ekonomicko-provozní náměstek

 

1) Supervizní skupina (SG) - SG působí jako řídící výbor. SG byla navržena vedením a jmenována ředitelem. SG se skládá z ředitele, náměstků ředitele, vedoucích výzkumných programů a nově i vedoucí center. Úkolem SG je dohlížet na provádění akčního plánu, zejména na sladění navrhovaných změn s celkovým strategickým zaměřením NUDZ.

 

Supervizní skupina (Supervising Group = steering committe)

• PhDr. Petr Winkler, Ph. D. – ředitel NUDZ
• Ing. Karla Komárková – Ekonomicko-provozní náměstek
• MUDr. Tomáš Novák, Ph. D. – náměstek pro výzkum a vzdělávání
• Prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph. D. – náměstek pro léčebnou péči
• RNDr. Karel Valeš, Ph.D. – vedoucí VP preklinický
• MUDr. Martin Brunovský, Ph.D. – vedoucí VP klinický
• PhDr. Ladislav Csémy – vedoucí VP veřejné duševní zdraví
• PhDr. Jana Kopřivová, Ph.D. – vedoucí centra výzkumu spánku a chronobiologie
• MUDr. Tomáš Páleníček, Ph.D. – vedoucí centra výzkumu psychedelik
• MUDr. Filip Španiel, Ph.D. – vedoucí centra výzkumu prvních epizod SMI
• Mgr. et Mgr. Iveta Fajnerová, Ph.D. – vedoucí centra výzkumu VR v duševním zdraví a v neurovědách
• Mgr. Kateřina Klapilová, Ph.D. – vedoucí centra výzkumu sexuálního zdraví a prevence
• prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D., FCMA – vedoucí centra výzkumu pokročilých studií mozku a vědomí
• MUDr. Antonín Šebela, Ph.D. – vedoucí centra výzkumu perinatálního duševního zdraví

 

2) Pracovní skupina (WG) se skládá ze dvou částí:

a) část klíčových administrativních pracovníků (klíčová pracovní skupina – core working group) + realizační tým (administrativní podpora)

b) část širšího implementačního týmu (implementační pracovní skupina – implementation WG) + revizní skupina

Úlohou klíčové pracovní skupiny je připravit základní návrh každého interního dokumentu, který explicitně naplňuje zásady Kodexu a Listiny. Implementační pracovní skupina zajišťuje přítomnost výzkumníků R1 až R4 při přípravě změn v implementaci HR projektu a zároveň zahrnuje zástupce výzkumné obce, kteří budou těmito změnami primárně ovlivněni.

 

Ad a) Klíčová pracovní skupina (Core Working Group):

 • prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych. – Garant HR grantu
 • Ing. Šárka Vyšínová – Projektová manažerka
 • Mgr. Eva Hrdličková – Manažerka HR
 • Ing. Veronika Nováková – Specialistka pro hodnocení/Projektová administrátorka
 • Ing. Hana Bachárová – Koordinátorka klíčové aktivity KA02/Specialistka pro normotvorbu
 • Karolína Dominguez – Koordinátorka Kanceláře mezinárodní spolupráce
 • Ing. Hana Kolisková – Koordinátorka IGS/Specialistka pro gender politiku

 

Realizační tým – (administrativní podpora) – 5 pracovníků HR projektu poskytuje administrativní podporu aktivitám WG, SG a RG a koordinují tvorbu materiálů v rámci výzkumných programů. Poskytují zpětnou vazbu tvůrčím členům WG.

 • Martina Pikalová – HR generalistka
 • Ing. Jana Válková – Finanční manažerka
 • Vladislava Müllerová, DiS. – Specialistka pro vzdělávání
 • Petra Straková – Koordinátorka zapojení Výzkumného programu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 / Administrátorka pro VP 1
 • Hana Zavoralová – Administrátorka pro VP 2, 3, 4, 5, 6, 7

 

Ad b) Revizní skupina (revision group – RG) – slouží jako poradní skupina pro posouzení změn/dokumentů před tím, než budou následně zpracované dokumenty předloženy Supervizní skupině prostřednictvím pracovní skupiny. Zároveň slouží jako „zdroj“ primárních myšlenek pro změny v implementaci HR grantu a také jako „zdroj“ pro nábor dalších členů do širší pracovní skupiny. RG je nedílnou součástí celého procesu implementace HRS4R a může být chápána jako širší pracovní skupina. RG se skládá z výzkumníků R1 až R4 a zástupců zdravotnického personálu (nepostradatelná součást personálu v NUDZ). RG má 39 členů – 14 výzkumníků R1, 6 výzkumníků R2, 13 výzkumníků R3, 1 výzkumníka R4, 3 odborné pracovníky a 2 členy zdravotnického personálu.

 

Revizní-implementační pracovní skupina (Implementation Working Group)

 

Jméno

Kategorie R

1

Bakštein Eduard

R3

2

Bečev Ondřej

R1

3

Čermáková Pavla

R3

4

Danda Hynek

R1

5

Doležalová Pavla

R3

6

Dvořáková Zuzana

R1

7

Fajnerová Iveta

R3

8

Fürstová Petra

R1

9

Grygarová Dominika

R1

10

Havlíček Jan

R3

11

Heissler Radek

koordinátor/VP

12

Hejzlar Martin

R1+D

13

Hlinka Jaroslav

R3

14

Jonáš Juraj

R1

15

Kletečková Lenka

R2

16

Knop Vít

R1+D

17

Kondrátová Lucie

R1

18

Kopeček Miloslav

R3+D

19

Korábečný Jan

R3

20

Kozáková Eva

R1

21

Krupčík Ondřej

specialista/evaluátor

22

Kútna Viera

R2

23

Maršíková Eliška

všeobecná sestra

24

Mladá Karolína

R1

25

Mravčík Viktor

R3

26

Nekovářová Tereza

R3

27

Olejníková Lucie

R2

28

Orlíková Barbora

R3

29

Piorecký Marek

R2

30

Pitoňák Michal

R3

31

Sedláčková Kristýna

R1

32

Štrobl Jan

R1

33

Šuláková Anna

R2

34

Třebický Vít

R3

35

Tylš Filip

R2+D

36

Ungrmanová Martina

vrchní sestra

37

Veselský Michal

statistik

38

Viktorin Vojtěch

R1

39

Winkler Petr

R4

 

 

 

 

 


O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty