Kariérní řád věděcko-výzkumných pracovníků NUDZ

1.      Úvodní ustanovení

(1)   Národní ústav duševního zdraví vydává v  souladu s Evropskou chartou pro výzkumné pracovníky, Kodexem pro přijímání vědecko-výzkumných pracovníků a Strategií pro rozvoj lidských zdrojů NUDZ tento Kariérní řád. Kariérní řád upravuje postavení vysokoškolsky vzdělaných výzkumných pracovníků v pracovním poměru k NUDZ (včetně pracovníků v průběhu příslušného vysokoškolského studia) a podmínky a možnosti kariérního rozvoje a kariérního postupu těchto zaměstnanců.  

(2)   Plánování kariéry vědecko-výzkumných zaměstnanců NUDZ je jedním z nástrojů řízení lidských zdrojů směřující k rozvoji organizace a její trvalé konkurenceschopnosti.  Cílem Kariérního řádu je podporovat soustavný rozvoj dovedností a schopností výzkumných pracovníků NUDZ a vytvářet pro něj systematicky podmínky.

(3)   Zásady formulované v tomto Kariérním řádu vycházejí z požadavku rovných příležitostí a při jeho aplikaci nesmí docházet k diskriminaci (např. z hlediska pohlaví, věku, rasy, jazyka, původu, národnosti, náboženství nebo smýšlení atp.).

 

2.          Zařazení do kvalifikačních stupňů

2.1       Zařazení do kvalifikačního stupně

(1)    Návrh evropského rámce pro vědeckou kariéru (European Framework for Research Careers, dále jen „Rámec“) propojuje sektorové, národní a institucionální přístupy ke kategorizaci vědecké kariéry a usnadňuje kariérní plánování a vzdělávání.

(2)    Vědeckovýzkumní zaměstnanci NUDZ se zařazují dle naplnění předepsaných požadavků do níže definovaných kvalifikačních stupňů. Nastavení kvalifikačních stupňů zohledňuje případný souběh vědecko-výzkumné činnosti zaměstnance s výkonem úvazku lékaře či klinického psychologa Klinického úseku NUDZ.

 

Kvalifikační stupeň

Označení

Požadavky na vzdělání

Pregraduální student

R0

Student vysokoškolského   bakalářského či magisterského studijního programu

Výzkumník prvního stupně

R1

Ukončené vysokoškolské vzdělání v bakalářském   či magisterském studijním programu (bez studia Ph.D. nebo student Ph.D.)

Výzkumník druhého stupně

R2

Po získání titulu Ph.D., tj.   ukončené vysokoškolské studium v doktorském studijním programu

Výzkumník třetího stupně

R3

Po získání titulu Ph.D., tj.   ukončené vysokoškolské studium v doktorském studijním programu

Výzkumník čtvrtého stupně

R4

Po získání titulu Ph.D., tj.   ukončené vysokoškolské studium v doktorském studijním programu

Výzkumník prvního stupně + lékař

R1 + D

Ukončené vysokoškolské vzdělání   v  magisterském studijním programu (bez studia Ph.D. nebo student Ph.D.)

Výzkumník prvního stupně + klinický psycholog

R1 + P

Ukončené vysokoškolské vzdělání   v  magisterském studijním programu (bez studia Ph.D. nebo student Ph.D.)

Výzkumník druhého stupně + lékař

R2 + D

Po získání titulu Ph.D., tj.   ukončené vysokoškolské studium v doktorském studijním programu

Výzkumník druhého stupně + klinický psycholog

R2 + P

Po získání titulu Ph.D., tj.   ukončené vysokoškolské studium v doktorském studijním programu

Výzkumník třetího stupně + lékař

R3 + D

Po získání titulu Ph.D., tj.   ukončené vysokoškolské studium v doktorském studijním programu

Výzkumník třetího stupně + klinický psycholog

R3 + P

Po získání titulu Ph.D., tj.   ukončené vysokoškolské studium v doktorském studijním programu

Výzkumník čtvrtého stupně + lékař

R4 + D

Po získání titulu Ph.D., tj.   ukončené vysokoškolské studium v doktorském studijním programu

Výzkumník čtvrtého stupně + klinického psychologa

R4 + P

Po získání titulu Ph.D., tj.   ukončené vysokoškolské studium v doktorském studijním programu

 

(3)   Zařazení do kvalifikačního stupně nově nastupujících zaměstnanců provede OLZ na základě předloženého dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání zaměstnance a v případě vedoucích pracovníků dle systematizace pracovní pozice.

(4)   V případě okolností hodných zvláštního zřetele může být po schválení Personální komisí obsazena pracovní pozice vedoucího zaměstnance – vedoucího pracovní skupiny či vedoucího VP i osobou s úrovní vzdělání odpovídající kvalifikačnímu stupni R1, tj. vysokoškolské vzdělání bez ukončeného studia Ph.D., pokud se jedná o vynikajícího zaměstnance, všeobecně uznávaného odborníka v příslušném oboru a stanoví termín pro doplnění příslušného vzdělání. Po ukončení požadovaného vzdělání je zaměstnanec přeřazen do příslušného kvalifikačního stupně.

 

2.2       Změna kvalifikačního stupně

(1)   O změnu z kvalifikačního stupně R0 na R1 a z kvalifikačního stupně R1 na R2 žádá zaměstnanec nebo jeho nadřízený na OLZ. Změnu doloží předložením příslušného dokladu (diplomu) prokazujícího dosažení příslušného stupně vysokoškolského vzdělávání. Stejný postup platí i pro změny z nižšího kvalifikačního stupně na vyšší kvalifikační stupeň R1+D/ R1+P, R2+D/R2+P. Dokladovanou změnu kariérního stupně a s ním související změnu platového zařazení provede OLZ od následujícího kalendářního měsíce.

(2)   V případě, že dochází ke změně kvalifikačního stupně z důvodu rozšíření činnosti zaměstnance o činnost lékaře či klinického psychologa v rámci Klinického úseku (např. z R1 na R1+D), provede OLZ změnu současně se změnou náplně práce tohoto zaměstnance na základě schválení příslušeného vedoucího. Obdobný postup se uplatňuje i při zúžení činnosti zaměstnance (např. z R1+D na R1).

(3)   V případě, že zaměstnanec zařazený v kvalifikačním stupni R2 (příp. R2+D či R2+P) získá grant, na základě kterého může být zařazen do vyššího kvalifikačního stupně R3, požádá u daného výzkumníka o změnu kvalifikačního stupně jeho nadřízený, a to formou Interního sdělení Personální komisi, přičemž změna kvalifikačního stupně bude provedena ke dni zahájení realizace příslušného projektu uvedeného v souladu s grantovou žádostí v Interním sdělení.

 

3.      Odměňování

(1)   Platové ohodnocení zaměstnanců ve vědě a výzkumu NUDZ upravuje Vnitřní platový předpis, v němž jsou pro jednotlivé kvalifikační stupně definované v kapitole č. 3  tohoto Řádu vymezeny platové třídy dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších úprav, a to dle nejnáročnější práce, kterou zaměstnanec dle náplně práce řídí nebo sám vykonává.  

(2)   Podle doby započitatelné praxe se dále zaměstnanec v souladu s ustanoveními zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších úprav, zařazuje v rámci platové třídy do příslušného platového stupně.

(3)   V případě kvalifikačních stupňů pro zaměstnance se souběhem vědecko-výzkumné činnosti a činností lékaře či klinického psychologa Klinického úseku NUDZ, se zaměstnanec zařazuje do platové třídy odpovídající činnosti lékaře či klinického psychologa dle dosaženého stupně odborné specializační přípravy.

(4)   Zaměstnanci, který dlouhodobě dosahuje velmi dobrých pracovních výsledků nebo plní větší rozsah pracovních úkolů než ostatní zaměstnanci, lze přiznat osobní příplatek, a to do výše 50 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen. Zaměstnanci, který je vynikajícím, všeobecně uznávaným odborníkem a vykonává práce zařazené do desáté až šestnácté platové třídy, může zaměstnavatel poskytnout osobní příplatek až do výše 100 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen.

(5)   Příplatek za vedení přísluší vedoucím zaměstnancům podle stupně řízení a náročnosti řídící práce a dále dle podmínek § 124 zákoníku práce. V případě kvalifikačního stupně R3 (vedoucí pracovní skupiny) může výše příplatku za vedení činit 5-30 % z platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je vedoucí zaměstnanec zařazen. Pro kvalifikační stupeň R4 může činit výše příplatku za vedení 20-50 % z platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je vedoucí zaměstnanec zařazen.

(6)   Výši osobního příplatku a příplatku za vedení navrhuje na základě popsaných pracovních výsledků, rozsahu pracovních úkolů a náročnosti řídící práce nadřízený zaměstnance formou Interního sdělení Personální komisi. O návrhu je rozhodováno v souladu se Statutem Personální komise. 

(7)   Výše odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr se sjednávají v dohodě o provedení práce nebo v dohodě o pracovní činnosti za dodržení zásad definovaných § 110 zákoníku práce.  

(8)   Odměny za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu může navrhnout vedoucí zaměstnanec formou Interního sdělení Personální komisi, odměny hrazené z grantových prostředků navrhuje příslušný řešitel grantu shodným způsobem. O návrhu je rozhodováno v souladu se Statutem Personální komise.

(9)   V případě více souběžných pracovních poměrů téhož zaměstnance se každý z nich posuzuje samostatně.

 

4.      Kariérní rozvoj a hodnocení zaměstnanců

(1)   Předpokladem kariérního rozvoje a profesního růstu zaměstnanců NUDZ je jejich systematické úsilí o zvyšování vlastních odborných kompetencí a kvalifikace v příslušné oblasti pracovní činnosti. Povinnost prohlubovat si kvalifikaci k výkonu sjednané práce je zaměstnancům obecně uložena § 230 zákoníku práce. 

(2)   NUDZ systematicky vytváří předpoklady a podmínky pro profesní růst svých zaměstnanců, zejména v souladu se Strategií rozvoje lidských zdrojů podporuje a vytváří podmínky pro získání či dokončení doktorského studia, odborné stáže vědecko-výzkumných pracovníků, včetně stáží zahraničních, dále účast na odborných konferencích a seminářích, jazykovém vzdělávání a dalších obdobných aktivitách v rámci profesního rozvoje dle provozních a finančních možností NUDZ a dbá na vysokou kvalitu aktivit realizovaných s cílem podpořit profesní růst zaměstnanců.

(3)    V rámci profesního rozvoje vědecko-výzkumných zaměstnanců NUDZ také usiluje o soustavné zapojování těchto zaměstnanců do řešení grantových projektů a jejich projektových týmů a poskytuje řešitelům v rámci činností dalších útvarů NUDZ dle Organizačního řádu odbornou administrativní podporu při přípravě žádostí a realizaci projektu.

(4)   Kariérní rozvoj, pracovní výkon a dosažené pracovní výsledky zaměstnance NUDZ jsou pravidelně hodnoceny formou osobního pohovoru přímým nadřízeným zaměstnance, a to v ročních intervalech, případně s přihlédnutím k dalším okolnostem v jiných termínech dle Směrnice č. S/11/2021.

(5)   Součástí pravidelného vnitřního hodnocení zaměstnance je rovněž tvorba osobního plánu rozvoje a individuálního vzdělávacího plánu daného zaměstnance a vyhodnocování jejich plnění.

(6)   K výsledkům vnitřního hodnocení zaměstnanců, které se provádí v souladu s definovanými zásadami (transparentnosti, přiměřenosti, komplexnosti, objektivity, otevřenosti, průkaznosti a rovného přístupu) je přihlédnuto mj. při rozhodování o návrzích k prodloužení pracovních smluv a při rozhodování o návrzích úprav platového ohodnocení.

(7)   Zaměstnanci, jehož celkový pracovní výkon je hodnocen v pravidelném ročním hodnocení jako „nevyhovující“ nelze schválit návrh na prodloužení pracovní smlouvy, na zvýšení platového ohodnocení v části osobního ohodnocení či kariérní postup na vyšší řídící pozici.

(8)   Konzultační a poradenskou činnost v otázkách profesního a kariérního růstu poskytuje přímý nadřízený zaměstnance, OLZ, případně mentor v rámci mentoringového programu.

 

 

 


Pracovní příležitosti Informace pro uchazeče Benefity Pracovní a právní dokumenty Relocation Guide
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty