OTM-R

Všeobecné zásady otevřených, transparentních a spravedlivých postupů
přijímání a výběru zaměstnanců

(OTM-R politika v Národním ústavu duševního zdraví)

 

1. Úvod

Národní ústav duševního zdraví (NUDZ) obdržel dne 23. 5. 2019 zprávu z Evropské komise, že splňuje požadavky a může začít používat ocenění „HR Excellence in Research Award“. Ocenění odráží závazek NUDZ neustále zlepšovat postupy v oblasti lidských zdrojů v souladu s Evropskou chartou pro výzkumné pracovníky a Kodexem chování pro přijímání výzkumných pracovníků.

Jedním z klíčových závazků je implementace pravidel otevřených, transparentních a spravedlivých postupů náboru a výběru výzkumných pracovníků (Open, Transparent and Merit-based Recruitment - OTM-R) a přiměřeně se uplatňují i při přijímaní nevýzkumných pracovníků. OTM-R podporuje přijetí nejvhodnějšího pracovníka pro danou pracovní pozici, zaručuje rovné příležitosti a přístup pro všechny, usnadňuje rozvoj mezinárodního portfolia (spolupráce, konkurence, mobilita) a zatraktivňuje kariéru výzkumného pracovníka.

 • Přijímání a zaměstnávání pracovníků je v České republice obecně upraveno zákoníkem práce č. 262/2006 Sb. a Zákonem o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb.
 • Proces náboru a výběru zaměstnanců je upraven v NUDZ ve Směrnici Nábor a výběr zaměstnanců založený na principech otevřenosti, transparentnosti a zásluhových kritérií.
 • Celý proces náboru a výběru respektuje Etický kodex NUDZ, Zásady GDPR (Ochrany osobních údajů) v NUDZ a principy rovného zacházení uvedené v antidiskriminačním zákonu.
 • Garantem procesu náboru a výběru v NUDZ je Oddělení lidských zdrojů (OLZ).

 

1.1  Hlavní oblasti uplatňování OTM-R politiky

V rámci náboru a výběru zaměstnanců podle pravidel OTM-R se sledují 3 hlavní oblasti:

 • Zveřejnění volného místa.
 • Výběr a hodnocení.
 • Fáze ukončení výběrového řízení.

 

 

2. Zveřejnění volného místa

2.1  Informace poskytnuté uchazečům

V souladu s otevřenými a transparentními postupy přijímání zaměstnanců jsou zveřejněné inzeráty na pracovní pozice formulovány co nejstručněji a nejjasněji. Tyto nabídky zaměstnání obsahují následující podrobnosti uveřejněné přímo v inzerátu, případně s uvedením odkazů, kde se uvedené informace nacházejí:

 • Pracovní pozice
 • Výzkumný program/úsek
 • Druh pracovního poměru (plný, částečný, výše úvazku)
 • Doba trvání pracovního poměru
 • Lokalita
 • Předpokládaný nástup
 • Pracovní náplň
 • Minimální požadavky na vzdělání, pracovní zkušenosti a požadované kompetence
 • Informace o platových pravidlech a benefity, které poskytuje NUDZ zaměstnancům
 • Termín vypsání výběrového řízení a konečný termín podávání žádostí – mezi těmito termíny je obvykle lhůta 30 dnů
 • Požadované dokumenty od uchazeče
 • Kontaktní údaje pro dotazy
 • Odkaz na informaci o organizaci, daném úseku / výzkumném programu
 • Odkaz na informaci o otevřených pozicích
 • Odkaz na OTM-R politiku v NUDZ

Na všechny pozice jsou podávány genderově neutrální inzeráty (bez upřednostnění některého pohlaví). NUDZ umožňuje účast na výběrových řízeních i znevýhodněným osobám. I proto u inzerátů na pracovní místa, která jsou vhodná pro znevýhodněné skupiny - jako jsou absolventi, senioři, rodiče na rodičovské dovolené - uvádí vždy tuto skutečnost. V NUDZ mohou pracovat i osoby fyzicky zdravotně postižené vzhledem k bezbariérovosti budovy.

Akce pro lepší OTM-R politiku v NUDZ

Bližší informace k platu a kariérnímu rozvoji jsou sdělovány těm kandidátům, kteří jsou pozváni k pohovoru v rámci výběrového řízení. V budoucnu bude možné využít už při zveřejnění inzerátu odkaz na platové zařazení a možnosti kariérního rozvoje obsažené ve zpracovávaném Kariérním řádu a ve Vnitřním platovém předpisu NUDZ.

 

2.2  Zveřejňování inzerátů

Každá otevřená pracovní nabídka je vždy inzerována na webových stránkách NUDZ a dle charakteru pracovní pozice i na dalších platformách a místech:

Akce pro lepší OTM-R politiku v NUDZ

NUDZ bude usilovat o rozšíření IT systému, který bude z velké části elektronicky pokrývat proces náboru a výběru pracovníků v NUDZ a tím přispěje k větší efektivitě náboru a výběru v NUDZ.

 

2.3  Minimalizace administrativní zátěže

Dokumenty, které uchazeč posílá v reakci na inzerát, jsou zúžené na minimum a jsou vyžadovány primárně v elektronické formě, aby se snížila administrativní zátěž na obou stranách. Ve většině případů se posílá pouze strukturovaný životopis spolu s motivačním dopisem.

 

2.4  Potvrzení přijetí žádosti a další informace

Uchazeči, kteří příslušné dokumenty zaslali do NUDZ, jsou informováni e-mailem o jejich doručení a dalším postupu. V případě časových posunů a/nebo změn v náborovém a výběrovém procesu, OLZ neodkladně informuje e-mailem účastníky o této skutečnosti a novém postupu.

 

 

3. Výběr a hodnocení

3.1  Stanovení výběrové komise

Výběrovou komisi stanovuje vedoucí nově přijímaného zaměstnance – přímý nadřízený. Komise má minimálně 3 členy, kterými jsou zpravidla vedoucí nově přijímaného zaměstnance/vyšší nadřízený, zástupce OLZ a další spolupracující kolega a/nebo budoucí supervizor. Vedoucí může v ojedinělých odůvodněných případech stanovit i menší počet členů komise.

Při jmenování výběrové komise se zvažují aspekty jako je profesní profil jejích členů, zkušenosti v posuzované oblasti a genderová vyváženost.

V případě jmenování členů výběrové komise pro výběr náměstků a vedoucích jednotlivých výzkumných pracovišť NUDZ se kvůli objektivitě zváží přizvání externích hodnotitelů, kteří mají zkušenosti v posuzované oblasti.

Před výběrovým řízením vedeným výběrovou komisí sdělí OLZ uchazeči jména a funkce členů komise.

Akce pro lepší OTM-R politiku v NUDZ

Pro správnou funkci výběrové komise procházejí členové výběrových komisí proškolením zaměřeným na dodržení principů a pravidel náboru a výběru zaměstnanců v NUDZ, založeném na otevřenosti, transparentnosti a zásluhových kritériích.

 

3.2  Výběr uchazečů a pohovory

Vedoucí ve spolupráci s OLZ vybere nejvhodnější uchazeče a pozve je do výběrového řízení vedeného výběrovou komisi.

Pokud není možné vést pohovor s uchazečem osobně, jsou využity prostředky dálkové komunikace (video konference, telekonference apod.).

Postupující i odmítnutí uchazeči jsou průběžně informováni e-mailem o fázi procesu, výsledcích a o dalších krocích.

 

3.3  Pravidla hodnocení uchazečů

Pohovor je veden s cílem vybrat nejvhodnějšího uchazeče prostřednictvím ověření motivace uchazeče a posouzení jejich dosavadních výsledků a budoucího potenciálu. Zásluhy jsou hodnoceny kvantitativně a kvalitativně. V rámci výběrových řízení jsou dle daného pracovního zařazení zohledňovány výstupy zaměstnanců prostřednictvím bibliometrických ukazatelů, tak i zkušeností s řízením výzkumných a dalších projektů, s vedením týmů, doktorandů, transfer znalostí, znalosti specifické metodiky apod. Při obsazování vrcholových a specializovaných pozic mohou být součástí výběrového řízení prezentace jednotlivých kandidátů.

Předchozí přerušení kariéry a/nebo ne zcela standardní průběh kariéry jsou posuzovány individuálně a nejsou primárně chápany jako znevýhodňující uchazeče.

Pozitivně se chápou i zkušenosti s mobilitou – např. pobyt v jiné zemi, v soukromém sektoru, změna oboru, odvětví, případně i zkušenosti s virtuální mobilitou. Tyto budou posuzovány individuálně, s přihlédnutím k dalším kvalifikačním předpokladům uchazeče.

Kritérium služebního věku není v NUDZ uplatňováno automaticky bez přihlédnutí k dalším kvalifikačním předpokladům uchazeče.

 Uznávání kvalifikace v NUDZ:

 • Při uznávání kvalifikace vědeckých a dalších zaměstnanců se NUDZ řídí Zákonem o vysokých školách a Školským zákonem. Uznávání této kvalifikace zároveň vyplývá z Úmluvy o uznávání kvalifikací v oblasti vysokoškolského vzdělávání v evropském regionu.
 • NUDZ uznává kvalifikaci, kterou získají čeští a cizí státní příslušníci mimo ČR, a to dle podmínek nostrifikace MŠMT.
 • U zdravotnických zaměstnanců, kteří získali uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání mimo území ČR, se NUDZ při uznání kvalifikace řídí podmínkami MZČR.
 • Při posuzování kvalifikace se zohlední i relevantní neformální kvalifikace (certifikace, kurzy, školení...)

NUDZ nedělá rozdíly mezi kandidáty, kteří reagují na volnou pracovní pozici, na základě rasy, etnického nebo sociálního původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry či světového názoru, majetku, rodu nebo jiného postavení a z důvodu státní příslušnosti zaměstnanců organizace. Tento princip popisuje v obecné rovině i Etický kodex NUDZ. V rámci výběrových řízení s kandidáty nejsou používány otázky a výroky, které mohou být ze strany uchazečů chápány diskriminačně.

NUDZ dbá na etické chování jednotlivců, a proto je u výběrových řízení zohledňováno etické resp. neetické chování v předchozím průběhu kariéry (např. dřívější neetické jednání vědecko-výzkumných pracovníků týkající se autorství vědeckých výstupů).

Jednotliví členové výběrové komise hodnotí uchazeče dle nastavených hodnoticích kritérií a pravidel.

 

 

4. Fáze ukončení výběrového řízení

Po ukončení všech kol výběrových řízení výběrová komise zpracuje hodnocení a pořadí uchazečů. Pracovní nabídku předkládá nejúspěšnějšímu uchazeči OLZ a v případě akceptace této nabídky uchazečem se považuje výběrové řízení za ukončené. Alternativně může vedoucí kdykoliv ukončit výběrové řízení bez výběru kandidáta.

V souladu s principy transparentnosti a otevřenosti obdrží po ukončení výběrového řízení všichni uchazeči ve lhůtě 30 dní od ukončení výběrového řízení zprávu e-mailem o jeho ukončení a výsledku.

Uchazeč, který se účastnil výběrového řízení před výběrovou komisí, má právo požádat o sdělení konkrétních důvodů jeho zamítnutí, a to písemně na nabor@nudz.cz do 14 dnů ode dne odeslání tohoto zamítavého e-mailu. Odpověď obdrží do 30 dnů od doručení této žádosti.

Hodnocení budou evidována po nezbytnou dobu dle pravidel GDPR, aby bylo možné v budoucnu prokázat, na základě jakých kritérií a důvodů byl konkrétní uchazeč vybrán či nevybrán.

 

 

5. Monitoring dodržování OTM-R pravidel

Za kontrolu dodržování OTM-R politiky, která je zohledněna ve Směrnici o náboru a výběru, je v NUDZ odpovědné OLZ. Toto oddělení je i garantem veškerých dalších změn a implementací v OTM-R politice a jejich zohlednění ve Směrnici o náboru a výběru v NUDZ.

Pro objektivní sledování dodržování OTM-R se identifikovaly následující indikátory:

 • Počet proškolených osob/ členů výběrových komisí – absolutní počet, trend
 • Počet externích vs. interních uchazečů - absolutní počet, podíl, trend
 • Počet uchazečů ze zahraničí – absolutní počet, podíl, trend
 • Počet uchazeček – žen  - absolutní počet, podíl, trend
 • Počet uchazečů celkově – trend
 • Počet inzerátů na EURAXESS a ostatních pracovních portálech - absolutní počet, podíl, trend
 • Počet žen ve výběrových komisích - absolutní počet, podíl, trend

 

Akce pro lepší OTM-R politiku v NUDZ

OLZ průběžně sleduje a vyhodnocuje výše uvedené indikátory a na základě stavu jejich vývoje doporučuje opatření s cílem zajistit soulad činnosti NUDZ s OTM-R pravidly.

Pravidla OMT-R politiky a veškeré další modifikace tohoto dokumentu budou zveřejněny na stránkách NUDZ v češtině a v angličtině a komunikovány i interně.

 

 


Pracovní příležitosti Informace pro uchazeče Benefity Pracovní a právní dokumenty Relocation Guide
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty