O NUDZ

Projekt Národní ústav duševního zdraví (NUDZ) s registračním číslem CZ.1.05/2.1.00/03.0078 byl vybudován z Operačního programu výzkum a vývoj pro inovace, prioritní osy 2 - Regionální VaV centra, oblast podpory 2.1 – Regionální VaV centra.

Celková výše dotace je 971 000 000,00 Kč, z toho 825 350 000,00 Kč je hrazeno z Evropského fondu pro regionální rozvoj a 145 650 000,00 Kč ze státního rozpočtu ČR.

 

Národní ústav duševního zdraví vznikl transformací z Psychiatrického centra Praha 1. 1. 2015, sídlí na adrese Topolová 748, 250 67 Klecany. Vybudování nového moderního výzkumně a klinicky orientovaného centra umožnil projekt financovaný z operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. NUDZ se má stát referenčním pracovištěm pro oblast duševního zdraví v České republice.

Zaměřením programu NUDZ je výzkum neurobiologických mechanizmů vedoucích k rozvoji nejzávažnějších duševních poruch (schizofrenie, deprese, úzkostné stavy a reakce na stres). Součástí výzkumu je rovněž vývoj a testování nových diagnostických a léčebných metod. Přístup k řešení problematiky je založený na vzájemné provázanosti metodik molekulární biologie, animálního modelování a klinického výzkumu a testování.

Výzkum neurobiologie duševních poruch: výzkum neurobiologických mechanizmů vedoucích k rozvoji nejzávažnějších duševních poruch (schizofrenie, deprese, úzkostné stavy a reakce na stres). Součástí je rovněž vývoj a testování nových diagnostických a léčebných metod. Přístup k řešení problematiky je založený na vzájemné provázanosti metodik molekulární biologie, animálního modelování a klinického výzkumu a testování.

Neurobiologie stárnutí a demence: orientace na výzkum změn mozku v procesu stárnutí a na vývoj metod rozpoznání počínajících kognitivních poruch, demencí a zejména Alzheimerovy nemoci. Výsledky zobrazení mozku, neuropsychologických a biochemických metod jsou využívány pro vývoj postupů včasné diagnostiky a identifikace osob ohrožených rozvojem Alzheimerovy nemoci.

Výzkum biologické podstaty závislostí: studium neuronálních mechanizmů vzniku závislosti a na vývoj nových možností léčby, biologických a farmakologických vlastností dosavadních a především nových syntetických drog zaplavujících světový trh. Výsledky jsou aplikovány v primární prevenci a k minimalizaci rizik. Hlavním cílem je vývoj látek a dalších terapeutických nástrojů, jež jsou schopny závislosti léčit a bránit jejich rozvoji.

Výzkum epidemiologie duševních poruch: cílem je poskytovat se sedmiletou periodicitou výsledky epidemiologického celonárodního šetření výskytu duševních poruch v české populaci. Výsledky přinesou základní podklady pro racionální plánování sítě psychiatrických služeb, k orientaci preventivních a edukačních programů zaměřených na závislosti a další poruchy duševního zdraví. Součástí programu budou návrhy konkrétních opatření ke zkvalitnění systému péče o duševní zdraví.

Na důkazech založený systém psychiatrické péče v ČR: výzkum v oblasti sociální psychiatrie bude pomocí analýz a národních i mezinárodních komparací přinášet důkazy týkající se nákladovosti systémů psychiatrické péče a jejich efektivity. Porovnávání různých druhů intervencí, služeb a celých systémů péče (tzv. modely psychiatrické péče), stejně jako analýza a predikce nákladů a potřeb, budou poskytovat evidenci nezbytnou pro informované rozhodování o optimálním nastavení systému psychiatrické péče v ČR.

Využití nových technologií ke zlepšení duševního zdraví: cílem je vytvoření elektronického systému, který bude integrovat údaje o stavu nemocného získané pomocí mobilních aplikací s informacemi o aktuální léčbě, o výsledcích zobrazení mozku, o přítomnosti rizikových genových variant a dalších biomarkerů. Výsledkem bude individualizovaná komplexní databáze, jež bude pomocí specifických matematických nástrojů analýzy poskytovat expertní doporučení k optimalizaci léčby. Pomocí elektronického nemocničního systému dojde rovněž k propojení NUDZ s ambulancemi a zařízeními poskytujícími rehabilitační a sociální služby.

Léčba a výzkum poruch spánku a biologických rytmů: program spánkové medicíny je zaměřen na výzkum, diagnostiku a léčbu poruch spánku a cirkadiánní rytmicity. Na několika úrovních jsou studovány spánkové regulace, změny rytmů spánek-bdění a důsledky nadměrného užívaní nebo závislosti na hypnotikách. Hlavním cílem je zlepšení objektivní diagnostiky poruch spánku a terapeutické predikce pomocí nových matematických metod počítačové analýzy biosignálu včetně polysomnografických záznamů. Dosažené poznatky se bezprostředně převádějí do klinické praxe v podobě vodítek a doporučení pro zlepšení včasné diagnostiky a optimalizace výběru léčby.

Cílem klinického centra NUDZ jako referenčního psychiatrického pracoviště v ČR je vyprofilovat platformu k vyvíjení, testování a zavádění nejnovějších terapeutických metod do praxe, k vytváření léčebných standardů a k účasti na vzdělávání odborníků v oboru. Zvláštní pozornost je věnována výzkumu a léčbě poruch nálady, úzkostných poruch, psychotických poruch a duševních nemocí ve stáří včetně demencí. Součástí NUDZ jsou lůžková oddělení (celkem 60 lůžek), denní stacionáře, poradna pro poruchy paměti a specializované ambulance. Jako nespádové zařízení klinické centrum přijímá pacienty z celé ČR, s přihlédnutím k jejich klinickému profilu a k aktuálně probíhajícím výzkumným programům.

NUDZ je rovněž výukovou základnou pro studenty 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a dalších magisterských a postgraduálních studijních programů (psychologie, neurovědy, biologie, sociologie, epidemiologie a další).

 

 

 


O NUDZ Aktuality Kalendář Základní dokumenty Řídící a poradní orgány Sponzoring Výroční zprávy Fotogalerie Veřejné zakázky Protikorupční program Historie
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty