Spolek NUDZ

Spolek NUDZ je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Sídlo Topolová 748, 250 67 Klecany, IČO: 04864964

Účel Spolek je samosprávná dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu, kterým je podpora činností Národního ústavu duševního zdraví a podpora poznání v oblasti duševního zdraví, pomoc osobám s duševními poruchami a prevence vzniku těchto poruch.

Hlavní činnost Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného výše, coby společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:

 • podpory vědy a výzkumu v oblasti duševního zdraví,
 • pomoci osobám s odborně diagnostikovanou duševní poruchou a jejich integrace do běžně fungující společnosti formou postpsychiatrické péče, vytváření vhodných pracovních míst pro tyto osoby, pomoc s jejich začleňováním na trhu práce,
 • organizace dobročinných projektů podporujících činnost NUDZ a péči o duševní zdraví nebo podílení se na jejich organizaci,
 • podílení se na spolupráci NUDZ se státním sektorem,
 • přispívání k rozvoji spolupráce s městem Klecany a Středočeským krajem,
 • přispívání k řešení otázek transformace psychiatrické péče,
 • spolupráce s jinými subjekty v oblasti duševního zdraví,
 • propagace aktivit a činnosti NUDZ,
 • pořádání seminářů, přednášek a konferencí na podporu činnosti NUDZ, vydávání a distribuce publikací, brožur, letáků a dalších materiálů v oblasti duševního zdraví,
 • zapojení dobrovolníků a podpory dobrovolnictví pro NUDZ,
 • podpory duševního zdraví a prevence vzniku psychických poruch.
 • Členství ve spolku: Členy spolku jsou fyzické osoby, zaměstnanci NUDZ na pracovních pozicích ředitel NUDZ, náměstek ředitele nebo vedoucí výzkumného týmu

Orgán spolku Prvním statutárním orgánem spolku je předseda spolku, ředitel NUDZ, prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

Hospodaření Spolek svoji činnost financuje z dobrovolných darů právnických a fyzických osob a dále z dotačních titulů nebo finančně podpůrných programů, a to jak ze státní sféry, tak ze sektoru právnických osob nebo neziskových spolků/organizací.

Vzhledem k limitovaným možnostem financování NUDZ z veřejných zdrojů se při naplňování činnosti Spolku NUDZ snažíme o získávat prostředky i z jiných zdrojů. Proto vítáme i podporu (sponzorování, dárcovství) v podobě finančních a věcných darů (dle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku), s možností odečtu od daňového základu v souladu se zákonem 586/1992 Sb.

Veškeré darované finanční prostředky i věcné dary jsou vždy přímo určeny k podpoře činnosti Spolku NUDZ, konkrétně podle přání dárce.

Jako výraz díků a uznání jsou jména sponzorů (s jejich písemným souhlasem) zveřejněna na webových stránkách NUDZ.

Číslo účtu  2601445987/2010 | FioBanka

Kontakt
Karolína Dominguez
Karolina.Dominguez@nudz.cz
tel. +420 283 088 409

 


O NUDZ Aktuality Kalendář Základní dokumenty Řídící a poradní orgány Sponzoring Výroční zprávy Fotogalerie Veřejné zakázky Protikorupční program Historie
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty