Přístup k informacím

Informace poskytované ze zákona

Informace zveřejňované podle § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném pří-stupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

V souladu s usnesením vlády č. 875 ze dne 6. 9. 2000 o Metodickém pokynu ke sjednocení postupu orgánů veřejné správy při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím uvádíme požadované informace:

Zřízení Národního ústavu duševního zdraví 

Národní ústav duševního zdraví je příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR. 

Sídlo NUDZ: Topolová 748, 250 67 Klecany
Identifikační číslo organizace: 00023752
Číslo datové schránky: uehpcbb
Statutárním orgánem NUDZ je ředitel, jehož jmenuje a odvolává ministr zdravotnictví. 

Základním posláním NUDZ je vědecká a výzkumná činnost zaměřená na duševní choroby a oblast duševního zdraví. Poskytuje vysoce kvalitní diferenciálně diagnostickou a terapeu-tickou péči, organizuje a uskutečňuje výzkumné klinické studie.

NUDZ poskytuje v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb. zdravotní služby, tj. zdravotní péči:

 • lůžkovou akutní standardní,
 • ambulantní primární, specializovanou, stacionární.

Zdravotní péči poskytuje v oborech psychiatrie, geriatrie, neurologie, sexuologie a radiologie.

K dalším činnostem NUDZ patří:

 • plnění funkce klinické základy 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy,
 • vzdělávání vědeckých a odborných pracovníků ve svém oboru působnosti,
 • podílení se na postgraduálním vzdělávání v rozsahu stanoveném dohodami o s Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, 3. LF UK, popřípadě dalšími vysokými školami oprávněnými k postgraduální výuce v oblasti zdravotnictví,
 • podílení se na zpracování a šíření odborných lékařských informací,
 • reprezentování české vědy v oblasti výzkumu duševních poruch a ochrany duševního zdraví v zahraničí a úzká spolupráce s mezinárodními organizacemi,
 • poskytování sociálních služeb,
 • zajišťování činnosti ekonomické, provozní, technické, investiční, administrativní a činnosti obslužných provozů v rozsahu potřebném pro naplnění účelu svého zřízení.

Zřizovací listina

Organizační struktura Národního ústavu duševního zdraví

 

Kde získat informace a jakým způsobem podat žádost

Informace, které se týkají poskytování zdravotní péče a konkrétních pacientů lze získat přímo na klinice, u ošetřujících lékařů nebo vedoucího lékaře. Postup při podávání a vyřizování stížností na Klinice NUDZ upravuje samostatný dokument (odkaz).

Žádost o poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím může podat jakákoli fyzická nebo právnická osoba.

Žádost lze podat:

 • osobně v podatelně NUDZ, Topolová 748, 250 67 Klecany, v pracovní dny 8-16 hodin,
 • písemně na adrese: Národní ústav duševního zdraví, sekretariát ředitele, Topolová 748, 250 67 Klecany,
 • e-mailem na adresu: informace_zakon_106@nudz.cz

Formulář pro podání žádosti o informace získat:

Ze žádosti o poskytnutí informace musí být zřejmé:

 • označení NUDZ jakožto subjektu, kterému je určena,
 • že se jedná o žádost o poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb.,
 • jméno a příjmení, datum narození a bydliště u fyzické osoby, název, identifikační číslo 

a sídlo u právnické osoby a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla; adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa; neobsahuje-li žádost tyto údaje, není podáním ve smyslu zákona 106/1999 Sb.

 

Postup NUDZ při vyřizování různých podání

Předložení návrhu, podnětu nebo jiného dožádání a podání žádosti či stížnosti

Postup při podávání a vyřizování těchto podání upravuje samostatný dokument.

Uplatnění práva na informace

Ústní (osobní a telefonická žádost o informace):

 • již zveřejněné – žadatel je odkázán na zdroj těchto informací; pokud se s tímto odkazem nespokojí a požaduje přímé poskytnutí informace, musí žádost podat písemně,
 • nezveřejněné – informace je žadateli poskytnuta ústně; pokud není s obsahem či rozsahem spokojen, nebo pokud mu požadovaná informace nebyla poskytnuta vůbec, musí žádost podat písemně.

Písemná žádost o informace

NUDZ posoudí obsah žádosti:

 • Brání-li nedostatek údajů o žadateli vyřízení žádosti, vyzve žadatele do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil. Nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti.
 • Nevztahují-li se požadované informace k působnosti NUDZ, žádost se odloží a tato (zdůvodněná) skutečnost je do 7 dnů od obdržení sdělena žadateli (stejným způsobem, jakým žádost podal).
 • Poskytne požadovanou informaci v základní lhůtě do 15 dnů od přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění, a to písemně, nahlédnutím do spisu včetně možnosti pořídit kopii nebo na paměťových médiích.
 • Žadatel je za přímé poskytnutí (vyhledání, zpracování, zaslání) informace povinen zaplatit úhradu podle sazebníku. Při podání žádosti je povinen zaplatit přiměřenou zálohu a při převzetí informace příslušný doplatek.
 • Lhůtu pro poskytnutí informace lze prodloužit nejvýše o 10 dnů, a to pouze ze závažných důvodů (vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požado-vaných v jedné žádosti, nutnost konzultovat s jiným právním subjektem nebo mezi dvěma nebo více složkami NUDZ, které mají závažný zájem na předmětu žádosti).

NUDZ neposkytuje zejména informace:

 • vztahující se k vnitřním nebo personálním předpisům,
 • týkající se osobních údajů, 
 • označené v souladu s právními předpisy za utajovanou skutečnost, k níž nemá žadatel oprávněný přístup, 
 • získané od osoby, jíž takovouto povinnost neukládá zákon, 
 • související s probíhajícím trestním řízením,
 • týkající se rozhodovací činnosti soudů, 
 • označené podle Občanského zákoníku jako obchodní tajemství,
 • pokud by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským,
 • týkající se stability finančního systému,
 • další informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

O neposkytnutí informace vydá ředitel NUDZ rozhodnutí.

 

Opravné prostředky

Proti rozhodnutí NUDZ o odmítnutí žádosti lze podat odvolání do 15 dnů od doručení roz-hodnutí, a to na stejných místech, kde lze podávat žádost o poskytnutí informace. 

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Nepřípustné je odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí. 

Ředitel NUDZ může o odvolání rozhodnout sám, pokud odvolání v plném rozsahu vyhoví .

a spolu s rozhodnutím o odvolání poskytne požadovanou informaci, nebo odvolání, pokud mu (byť i jen zčásti) nevyhoví, neprodleně zašle se svým vyjádřením Ministerstvu zdravotnictví ČR, které o odvolání rozhodne.

Z odvolání musí být patrné, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve.

Proti postupu při vyřizování žádosti NUDZ může žadatel podat stížnost pokud:

 • nesouhlasí s vyřízením žádosti odkazem na zveřejněnou informaci podle § 6 zákona o svobodném přístupu k informacím
 • nebyla požadovaná informace poskytnuta ve stanovené lhůtě
 • pokud byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí
 • nesouhlasí s výší sdělené úhrady nebo s výší odměny, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.

Stížnost lze podat písemně nebo ústně a podává se stejným způsobem jako odvolání, a to do 30 dnů od doručení sdělení údajů o vyhledání zveřejněné informace podle § 6 zákona o svobodném přístupu k informacím, od doručení sdělení o odložení žádosti podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona o svobodném přístupu k informacím, od doručení sdělení ohrazení nákladů podle § 17 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím, či od uplynutí lhůty pro po-skytnutí informace.

Podrobně viz § 16 a 16a zákona o svobodném přístupu k informacím.

 

Přehled nejdůležitějších právních předpisů pro činnost NUDZ:

 • Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
 • Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy 
 • Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 • Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
 • Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích 
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
 • Zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích
 • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
 • Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb
 • Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje)
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a speciali-zované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta
 • Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými vý-robky, alkoholem a jinými návykovými látkami
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
 • Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech 
 • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
 • Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Vyhláška č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů
 • Úmluva o ochraně lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny (Sdělení č. 96/2001 Sb. m. s.)

Všechny uvedené právní předpisy včetně jejich prováděcích předpisů jsou používány ve znění pozdějších předpisů a jsou k dispozici ve Sbírce zákonů České republiky nebo ve Sbírce mezinárodních smluv české republiky.

Všechny právní předpisy České republiky v aktuálním znění lze získat na Portálu veřejné správy České republiky

 

Sazebník úhrad 

Informace poskytnuté na žádost

 

Žádost o poskytnutí informací

Výroční zpráva  2021 |  20202019 | 2018 | 2017

 


O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty