Pregraduální studium

Výukové programy

Národní ústav duševního zdraví (NUDZ) zajišťuje jako Klinika psychiatrie a lékařské psychologie výuku psychiatrie pro magisterské a bakalářské studijní programy 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.


Magisterské studium, obor všeobecné lékařství

Výuka psychiatrie oboru Všeobecné lékařství je součástí integrovaného modulu Neurobehaviorální vědy (celkem 314 výukových hodin). Ve čtvrtém ročníku se vyučuje modul Neurobehaviorální vědy I (MNV I), v pátém ročníku modul Neurobehaviorální vědy II (MNV II).
Národní ústav duševního zdraví (NUDZ) nabízí v magisterském studiu rovněž volitelné a povinně volitelné kurzy: Biologická psychiatrie, Vztah mozku a chování, Psychopathology in Moving Pictures: Film and Mental Illness, Velké psychiatrické případy ze současného pohledu a Hodnocení psychopatologie.

4. ročník

Ve 4. ročníku se v modulu Neurobehaviorální vědy I vyučují základní klinické aspekty neurologie, neuroradiologie, psychiatrie, psychologie a ORL, podpořené relevantními tématy z anatomie, patologie, patofyziologie a farmakologie. Blok je tvořen 142 výukovými hodinami, které jsou rozděleny do 31 seminářů a 29 praktických cvičení v pětitýdenním cyklu a jedenácti přednášek, které probíhají během celého semestru. Zkouška probíhá písemnou formou v podobě tříhodinového testu. Test sestává z 96 otázek, které pokrývají všechny vyučované předměty. Podrobnosti k organizaci jsou uvedeny v nulté výukové jednotce na http://vyuka.lf3.cuni.cz v  modulu Neurobehaviorální vědy I.

Psychiatrie v rámci MNV I sestává z 18 výukových jednotek (z toho 13 cvičení – povinná část výuky a 5 seminářů – nepovinná část výuky) a 1 přednášky.
Poznámka: Detailní popisy výukových jednotek včetně výukových materiálů v ppt formátu jsou dostupné na http://vyuka.lf3.cuni.cz v  modulu Neurobehaviorální vědy I. Číslo označuje pořadí výukové jednotky v modulu.  
•    45. Psychiatrická propedeutika: Vyšetření. Cvičení
•    46. Psychiatrická propedeutika: Vyšetření – nácvik. Cvičení
•    47. Porucha chování a emocí. Seminář.
•    48. Psychiatrická propedeutika: Status praesens psychicus. Cvičení
•    49. Psychiatrická propedeutika: Status praesens psychicus – nácvik. Cvičení
•    50. Psychotické poruchy. Neurobiologie. Seminář
•    51. Psychotické poruchy: symptomy, syndromy, průběh. Cvičení
•    52. Psychotické poruchy: Vyšetření pacienta. Cvičení
•    53. Afektivní poruchy: Neurobiologie. Seminář
•    55. Afektivní poruchy: symptomy, syndromy, průběh. Cvičení.
•    56. Afektivní poruchy: vyšetření pacienta. Cvičení
•    57. Neurotické poruchy: Neurobiologie. Seminář
•    58. Závislosti: symptomy, syndromy, průběh. Cvičení
•    59. Závislosti: Vyšetření pacienta. Cvičení
•    60. Závislosti: Neurobiologie. Seminář
•    61. Neurotické poruchy: symptomy, syndromy, průběh. Cvičení.
•    62. Neurotické poruchy. Vyšetření. Cvičení
•    63. Poruchy psychiky: souhrn, ověření znalostí, zpětná vazba, zápočet. Cvičení.
Přednáška
•    71. Neurobiologie úzkosti a deprese.

5. ročník

V 5. ročníku se vyučuje modul Neurobehaviorální vědy II, který obsahem navazuje na modul Neurobehaviorální vědy I a tematicky jej rozšiřuje a prohlubuje. Důraz je kladen především na diagnostiku a terapii onemocnění mozku. Modul obsahuje celkem 172 hodin, během nichž se student seznámí s  klinickými aspekty psychiatrie, k níž se organizačně řadí 2 praktická cvičení z psychologie a farmakologie, dále neurologie, k níž se organizačně  řadí neuroradiologie a nukleární medicína, a neurochirurgie. Blok obsahuje 17 seminářů a 54  praktických cvičení/stáží v pětitýdenním cyklu a 15 přednášek, které probíhají jednou v akademickém roce během zimního semestru. V rámci MNV II lze získat 3 samostatné zápočty, a to z neurologie, psychiatrie a neurochirurgie. K udělení zápočtu za psychiatrii je nutná 80% účast na povinné části výuky (praktika a stáže, kam se řadí i výuka psychologie a farmakologie) a dále psychiatrické vyšetření pacienta v písemné podobě.

Výuka MNV II je zakončena státní rigorózní zkouškou z neurověd. Součástí státní rigorózní zkoušky z neurověd je ústní zkouška z psychologie a komisionální ústní zkouška z neurologie a psychiatrie. Ke komisionální zkoušce z neurologie a psychiatrie je student připuštěn po úspěšném složení ústní zkoušky z psychologie. (Otázky ke státní rigorózní zkoušce z neurověd)

Psychiatrie v rámci MNV II sestává z 30 výukových jednotek (z toho 28 cvičení včetně 17 výukových jednotek praxe na odděleních – povinná část výuky a 2 semináře – nepovinná část výuky) a 3 přednášky.  
Poznámka: Detailní popisy výukových jednotek včetně výukových materiálů v ppt formátu jsou dostupné na http://vyuka.lf3.cuni.cz v  modulu Neurobehaviorální vědy I. Číslo označuje pořadí výukové jednotky v modulu.  
•    25. Organické poruchy I: Deliria. Cvičení
•    26. Organické poruchy II: Demence a gerontopsychiatrie. Cvičení
•    27. Poruchy osobnosti. Cvičení
•    28: Vyšetření pacienta: demonstrace pedagogem před studenty. Cvičení
•    29. Vyšetření pacienta: demonstrace pedagogem před studenty. Cvičení
•    30. Terapie psychotických poruch. Cvičení
•    31. Stáž na oddělení. Cvičení
•    32. Stáž na oddělení. Cvičení
•    33. Terapie afektivních poruch. Cvičení
•    34. Stáž na oddělení. Cvičení
•    35. Stáž na oddělení. Cvičení
•    36. Terapie úzkostných poruch. Cvičení
•    37. Stáž na oddělení. Cvičení
•    38. Stáž na oddělení. Cvičení
•    39. Terapie závislostí. Cvičení
•    40. Stáž na oddělení. Cvičení
•    41. Stáž na oddělení. Cvičení
•    42. Naléhavé a život ohrožující stavy v psychiatrii a první pomoc. Cvičení
•    43. Stáž na oddělení. Cvičení
•    44. Stáž na oddělení. Cvičení
•    45. Behaviorální poruchy: poruchy příjmu potravy, poruchy spánku, sexuální dysfunkce. Cvičení
•    46. Stáž na oddělení. Cvičení
•    47. Stáž na oddělení. Cvičení
•    48. Psychoterapie. Seminář
•    49. Stáž na oddělení. Cvičení
•    50. Stáž na oddělení. Cvičení
•    51. Organizace psychiatrické péče a forenzní psychiatrie. Seminář
•    55.–57. Závěrečná stáž na oddělení, kontrola psychiatrického vyšetření. Zápočet. Cvičení
Přednášky
•    82. Pedopsychiatrie
•    83. Freud a medicína
•    93. Schizofrenie

Bakalářské studium

NUDZ dále zajišťuje výuku Psychiatrie/Psychiatrického ošetřovatelství pro bakalářské obory 3.lékařské fakulty Univerzity Karlovy, konkrétně ve studijním programu Specializace ve zdravotnictví pro obor Fyzioterapie a Dentální hygienistka a ve studijním programu Ošetřovatelství pro obor Všeobecná sestra v prezenční i kombinované formě studia.

Obor Fyzioterapie – Psychiatrie

Předmět sestává z 20 výukových hodin (4 x 5 h) formou praktik/cvičení (povinná část výuky) a 16 výukových hodin (8 x 2 h) formou přednášek (nepovinná část výuky).
Tematické okruhy:
•    Obecná psychiatrie – psychopatologie
•    Organické poruchy
•    Závislosti
•    Psychózy
•    Poruchy nálad
•    Úzkostné poruchy
•    Psychofarmakologie
•    Psychoterapie

Kurz je zakončen zápočtem (účast na praktické části výuky) a zkouškou ve formě písemného testu.

Obor Dentální hygienistka

Psychiatrie je vyučována formou dvoudenního kurzu (2x praktika a 2x přednáška) v rámci předmětu Základy klinické medicíny a urgentní stavy. Zápočet ani zkouška se za psychiatrii samostatně neuděluje/neskládá.

Obor Všeobecná sestra (prezenční studium) – Psychiatrické ošetřovatelství

Předmět sestává z 10 přednášek, které pokrývají nejdůležitější témata psychiatrie.

Témata přednášek

•    Obecná psychiatrie
•    Léčba v psychiatrii
•    Organické poruchy
•    Psychotické poruchy
•    Poruchy nálady
•    Úzkostné poruchy
•    Závislosti
•    Poruchy příjmu potravy
•    Dětská psychiatrie
•    Shrnutí, opakování

Kurz je zakončen zkouškou formou písemného testu.

Obor Všeobecná sestra (kombinované studium) – Psychiatrické ošetřovatelství

Předmět sestává z pěti seminářů, které pokrývají nejdůležitější témata psychiatrie.

Témata seminářů:
•    Psychopatologie, léčba
•    Organické a psychotické poruchy
•    Poruchy nálady a úzkostné poruchy
•    Závislosti, poruchy příjmu potravy, poruchy osobnosti
•    Kazuistiky, opakování

Kurz je zakončen zkouškou formou písemného testu.

 


Pregraduální studium Postgraduální studium Specializační vzdělávání Celoživotní vzdělávání Videozáznamy vybraných přednášek
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty