Výzkumné a podpůrné aktivity NUDZ v souvislosti s pandemií COVID-19

 

Efektivita systému adiktologických služeb v České republice v souvislosti s pandemií COVID-19

Kontakt  Mgr. Barbora Orlíková, Ph.D.

Stav projektu  poskytovatel TAČR, doba řešení 1.10.2020–30.9.2022

Charakteristika  Cílem projektu je analyzovat nastavení systému adiktologických služeb v České republice v souvislosti s pandemií COVID-19. Projekt se soustředí na měření efektivity specifické veřejné služby týkající jedné z nejohroženější skupin obyvatelstva. Na základě unikátních primárních dat od pracovníků adiktologických center, od klientů těchto služeb i od zástupců veřejné správy, jež se touto problematikou zabývají, vytvoříme komplexní seznam výstupů (Nmet, Hneleg, Vsouhrn, Nmap a O-odborné studie), které pomohou lepšímu nastavení systému v souvislosti se závislostním chováním v jednotlivých regionech České republiky. Klíčovou složkou projektu bude také metodologické propojení makroekonomických, behaviorálních a adiktologických přístupů (rapid assessment analyse) ve veřejné správě.

 

The Collaborative Outcomes study on Health and Functioning during Infection Times (COH-FIT)

Charakteristika viz tiskovou zprávu

Kontakt  PhDr. Denisa Manková

Odkaz na projekt  https://www.coh-fit.com

 

Vliv ohrožení patogenem na behaviorální imunitní systém – on-line šetření

Charakteristika  Hlavním cílem projektu je pomocí standardizovaných dotazníků otestovat, zda hrozba vyvolaná pandemií COVID-19 vede ke zvýšení vnímaného znechucení, hygienického chování, xenofobie a vnímaného stresu, jakož i ke snížení prosociálního chování.

Kontakt  doc. Mgr. Jan Havlíček, Ph.D., RNDr. Šárka Kaňková, Ph.D.

Stav projektu  Studie s opakovaným měřením. První část sběru dat byla zahájena
21. 3. 2020, ukončena 11. 4. 2020. Druhá část sběru dat bude zahájena cca za půl rok v závislosti na aktuálním stavu pandemie.

Odkaz na projekt  První část sběru dat (stav ohrožení pandemií) byla již ukončena, odkaz na dotazník byl šířen pod názvem „Osobnost a znechucení“.

 

Změny cirkadiánních rytmů v průběhu režimových opatření v důsledku pandemie (on-line studie)

Kontakt  Mgr. Katarína Evansová

Stav projektu  Schválený EK 26. 3. 2020

Odkaz na projekt  https://vyzkumspanku.cz   https://vyskumspanku.sk   https://www.facebook.com/vyzkumspanku

 

Analýza farmaceutického trhu v souvislosti s epidemií COVID

Kontakt  Ing. Eduard Bakštein, Ph.D.

Stav projektu  Zahájen, jednáme s poskytovateli dat

Odkaz na projekt  –

 

Sběr dat o šíření COVID ve světě

Kontakt  Ing. Eduard Bakštein, Ph.D.

Stav projektu  Běží

Odkaz na projekt  https://github.com/ebakstein/covid19 + google document dostupných zdrojů dat  https://docs.google.com/document/d/169JDgc5sBZy0t29SZ-3RlDHzFVeZxAjZ2gC-a1H8Bqw/edit (přístup na vyžádání)

 

Já a COVID-19

Charakteristika  Studie byla vytvořena ve spolupráci s vědeckopopularizačním spolkem Queer Geography za účelem získání výsledků o dopadech pandemického šíření viru SARS-CoV-2.

Těžiště práce spočívalo především ve vysoké sociální relevanci a poptávce po těchto datech v počátku pandemie v Česku. V rámci výsledků studie došlo ke zhodnocení duševního stavu zúčastněných, sledování nových forem stigmatizace a diskriminace a také možných forem motivací k násilí souvisejících s onemocněním COVID-19, popřípadě proti osobám, které se z nejrůznějších pandemií motivovaných důvodů staly terčem útoků a nesnášenlivosti. Sledovány byly rovněž dopady opatření na každodenní život lidí, na jejich studium, zaměstnání a ekonomickou stabilitu, respektive na riziko finanční tísně – včetně otázek týkajících se možnosti práce z domova. Rovněž byl použit psychometrický nástroj k vyhodnocení míry strachu z nákazy, tedy ukazatel, který se může projevit jako klíčový pro porozumění efektivity a vlivu zavedených opatření.

Kontakt  RNDr. Michal Pitoňák, Ph.D.

Stav projektu  Příprava koncem března. Sběr dat zahájen 3. 4. 2020 a ukončen 14. 4. 2020. Aktuálně jsou výsledky projektu zveřejněny ve formě interaktivních grafů na stránkách projektu.

Odkaz na projekt  https://www.queergeography.cz/ja-a-covid-19-vysledky/

 

Diferenciálna diagnostika a monitorovanie progresu liečby u pacientov s COVID-19 – vývoj SW nástrojov analýzy zvuku kašľa

Kontakt  RNDr. Ing. Juliana A. Knociková, Ph.D.

Stav projektu  Matematickému modelovaniu fyziologických funkcií v rámci  diagnostiky respiračných ochorení, sa venujem dlhodobo. V rámci algoritmizácie a programovania bola práca na danej problematike zahájená na prelome marec/apríl 2020. Ďalším krokom je získanie dostatočného množstva dát a odladenie SW.

Odkaz na projekt  Projekt a jeho know-how v tejto fáze nie je dostupný na web stránke, navrhnutý algoritmus som naprogramovala s využitím waveletovej transformácie, diskriminačnej analýzy, nelineárnej dynamiky a ďalších prístupov vhodných pre analýzu zvuku, vrátane postupov doposiaľ nevyužívaných v medicíne. V minulosti som publikovala predbežné výsledky pre klasifikáciu chronickej obštrukčnej choroby pľúc a astmy bronchiale s pravdepodobnosťou korektnej klasifikácie cca 85–90 %. http://www.jpp.krakow.pl/journal/archive/12_08_s6/articles/29_article.html

 

Zpřístupnění krokové péče o těhotné a ženy po porodu zažívající příznaky duševních poruch

Kontakt  MUDr. Antonín Šebela, Ph.D.

Stav projektu  Různé fáze projektu již zahájeny (screening v gyn-por ambulancích a porodnicích, budování kapacit peer organizace Úsměv mámy, PR aktivity propagující NUDZ napříč tištěnými a on-line médii a na sociálních sítích, napojení perinatální ambulance NUDZ na organizaci Úsměv mámy, která nabízí ženám po podporu jak v době COVID-19 PR cílené na COVID, tak i mimo tuto dobu; aktuálně dělám v průměru 2–3 cílená telepsychiatrická vyšetření v naší perinatální ambulanci denně, přičemž u dosti žen jejich stav vyvolala koronasituace.
Podán Telepsychiatrický projekt do TAČR Zét – vyhlášení 30. 4. 2020, připravený projekt do výzvy Norské fondy MZ – předjednáno s úředníky z MZ, připraven projekt do AZV 2020.

Odkaz na projekt  Profesionální web bude vybudován v rámci řešení projektu TAČR, pokud bude financován.


Láska a sex za časů koronaviru

Kontakt  Mgr. Kateřina Klapilová, Ph.D.

Stav projektu  Zahájeno: 11. 4. 2020 (sběr prvního kola by měl být ukončen cca do 22.–24. 4., otázky jsou formulovány na 1 měsíc od začátku restriktivních opatření, pláujeme rekontaktáž 3× po 2 týdnech)

Odkaz na projekt  https://www.sexlabnudz.cz/aktualni-vyzkumy, případně přímo k dotazníku: http://rebrand.ly/lovesexcovid


 

Vliv pandemie COVID-19 na současnou prevalenci vybraných duševních onemocnění v dospělé, neinstitucionalizované populaci ČR

Kontakt  PhDr. Petr Winkler, Ph.D.

Stav projektu  Zahájen 1. 4. 2020

Odkaz na projekt  Momentálně nedostupný

 

COVID-19 v rezidenčních zařízeních v ČR – dopady na duševní zdraví a poskytovanou péči

Kontakt  PhDr. Petr Winkler, Ph.D.

Stav projektu  Cílem studie je zmapovat a analyzovat zkušenosti a výzvy, kterým čelili zaměstnanci a klienti rezidenčních služeb v době platnosti plošných restriktivních opatření souvisejících s pandemií COVID-19. Ve vybraných rezidenčních zařízeních byly zaměstnancům i klientům distribuovány dotazníky zaměřené na oblast duševního zdraví (deprese, úzkostné poruchy, well-being). Dále byly provedeny semi-strukturované fokusní skupiny. Na základě kvantitativních analýz byla zjištěna vysoká míra prevalence negativních výsledků u duševního zdraví klientů (46 % špatný well-being, 58 % deprese, 45 % úzkost) i personálu (17 % špatný well-being, 22 % deprese, 14 % úzkost) pobytových institucí poskytujících dlouhodobou péči. Z kvalitativních dat dále vyplývá, že u klientů byla zaznamenána zvýšená úroveň úzkosti, agrese, sebepoškozování a též četnost pokusů o útěk z dětských zařízení. Mezi nejčastěji reportovanými výzvami bylo omezení kontaktů mimo zařízení, nedostatek ochranných prostředků a nedostatek informací od zřizovatelů.

 

 

 

 


O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty