Ceny a ocenění

2021Studentská vědecká konference 3. LF UK – 1. místo v sekci doktorandských přednášek Mgr. Čestmír Vejmola

IPEG (International Pharmaco-EEG Group) Conference, 27.-29.10.2021 online: 3. místo za nejlepší sdělení, spojené s udělením Prof. Dr. med. Werner M. Herrmann (1941–2002) Memorial Grantu Mgr. Čestmír Vejmola

Nejlepší přednáška s názvem „Když se obrana vymkne kontrole: Alzheimerova choroba jako přehnaná imunitní reakce mozku“, 5. gerontologická mezioborová konference Stárnutí (on-line ZOOM) - cena udělena nadačním fondem Alzheimer RNDr. Iveta Vojtěchová Ph.D.

Cena za nejlepší příspěvek na konferenci Stárnutí udělená Nadačním fondem Alzheimer RNDr. Tomáš Petrásek Ph.D.

Cena České neuropsychofarmakologické společnosti za nejlepší odbornou klinickou publikaci v oblasti psychofarmakologie. Název: Block the light and sleep well: Evening blue light filtration as a part of cognitive behavioral therapy for insomnia Mgr. Karolina Janků Ph.D.

Hlavní cena v soutěži o nejlepší příspěvek konference Stárnutí, udělená Alzheimer nadačním fondem, za příspěvek: Jaké jsou běžné aktivity SuperAgerů? Mgr. Radek Heissler

Finalista soutěže Transfera Technology day 2020 (VR dům – Expoziční terapie virtuální reality pro obsedantně kompulzivní poruchu) Mgr. et Mgr. Iveta Fajnerová Ph.D.

Cena předsednictví ČNPS za nejlepší vědecké publikace vydané v roku 2020, ROTH J., UHROVÁ T. a kolektiv: Neuropsychiatrie. Klinický průvodce pro ambulantní i nemocniční praxi prof. MUDr. Jiří Horáček Ph.D., FCMA

1.místo v soutěži Psychiatrické společnosti ČLS JEP „Young Authors Award“ za práci: Andrasko et al.: The Antidepressant Effect of Ketamine Is Dampened by Concomitant Benzodiazepine Medication. Front. Psychiatry, 28 August 2020. MUDr. Veronika Andrashko

2020Výzumná cena Evropské psychiatrické asociace 2020, obor dětská psychiatrie. Obdržena za článek "Decreased need for sleep as an endophenotype of bipolar disorder: an actigraphy study. " MUDr. Antonín Šebela Ph.D.

Cena České neuropsychofarmakologické společnosti (ČNPS) za nejlepší klinickou práci publikovanou v roce 2019: Bares M, Novak T, Vlcek P, Hejzlar M, Brunovsky M. Early change of prefrontal theta cordance and occipital alpha asymmetry in the prediction of responses to antidepressants. Int J Psychophysiol. 2019 Sep;143:1-8. MUDr. Martin Brunovský Ph.D.

CheetahExperience.com - záchrana gepardů před vyhynutím - Jihoafrická republika Taťána Poláčková

Cena za nejlepší prezentaci a "conference highlight" na kongresu Evropské Společnosti pro Sexuální medicínu 2020 za prezentaci "Reaktivita frontálního mozku na sexuální stimuli v populaci sexuálních agresorů: fMRI studie" Mgr. Renáta Androvičová Ph.D.

Cena rektora univerzity za mimořádně kvalitní závěrečnou práci Bc. Dominik Jozefík

1. místo v soutěži České demografické společnosti o nejlepší kvalifikační práci v kategorii diplomové práce RNDr. Marie Kuklová

2019Cena Jaroslava Jirsy Univerzity Karlovy za nejlepší učebnici roku 2018 ve vědách lékařskofarmaceutických za knihu Farmakologie MUDr. Martin Brunovský Ph.D.

Cena České společnosti pro sexuální medicínu za nejlepší abstrakt k přednášce "K mechanismům sexuální agrese: mozková zobrazovací studie s paralelní falopletysmografií" Mgr. Renáta Androvičová Ph.D.

cena Společnosti pro biologickou psychiatrii za nejlepší původní práci autora do 40 let věku, Luhačovice, Česká republika doc. MUDr. Monika Klírová Ph.D.

Cena pro mladé psychiatry České psychiatrické společnosti JEP. Obdržena za přednášku “Screening deprese a úzkostných poruch v perinatálním období v prostředí gynekologicko-porodnického oddělení: pilotní data a kvalitativní šetření“ MUDr. Antonín Šebela Ph.D.

Cena manželů Strmiskových za přínos v oblasti výzkumu a poznání Alzheimerovy choroby udělená Nadačním fondem Alzheimer PharmDr. Jan Korábečný Ph.D.

Cena Jaroslava Jirsy Univerzity Karlovy za nejlepší učebnici roku 2018 ve vědách lékařsko-farmaceutických za knihu Farmakologie prof. MUDr. Pavel Mohr Ph.D.

Pamětní medaile Univerzity Karlovy za významné celoživotní dílo prof. MUDr. Cyril Höschl DrSc., FRCPsych.

Cena hejtmanky Středočeského kraje v kategorii Vzdělávání, věda a výzkum prof. MUDr. Cyril Höschl DrSc., FRCPsych.

Nejlepší poster s názvem „Maternální imunitní aktivace u potkana: modelujeme schizofrenii nebo autismus?“, IX. konference Neuropsychiatrického fóra (Praha) RNDr. Iveta Vojtěchová Ph.D.

International Marcé Mentorship Program, mentor: dr. Nancy Byatt, University of Massachusetts Medical School, Massachusetts, Worcester, USA MUDr. Antonín Šebela Ph.D.

Diplom za nejlepší bakalářskou práci obhájenou na katedře fyziologie v akademickém roce 2018/2019 Mgr. Kristina Hakenová

Cena ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj, Genetická a funkční studie NMDA receptorů se zaměřením na možnou diagnostiku a léčbu schizofrenie prof. MUDr. Jiří Horáček Ph.D., FCMA

2018IPEG (International Pharmaco-EEG Group) Conference, 21.-25.11.2018 in Zurich, Switzerland: 1. místo za nejlepší sdělení, spojené s udělením Prof. Dr. med. Werner M. Herrmann (1941–2002) Memorial Grantu Mgr. Čestmír Vejmola

Ocenění EUPHA sekce pro mladé vědce zaměřené na výzkum zdraví sexuálních a genderových menšin RNDr. Michal Pitoňák Ph.D.

Cena ČSETS za nejlepší sdělení za přednášku „Má mně ráda, nemá mně ráda“ (spoluautor) Mgr. Renáta Androvičová Ph.D.

GAUK: Psychofyziologické aspekty ženského orgasmu Mgr. Lucie Krejčová Ph.D.

Národní psychiatrická cena profesora Vladimíra Vondráčka (MOHR, Pavel, Miloslav KOPEČEK, Martin BRUNOVSKÝ a Tomáš PÁLENÍČEK. Klinická psychofarmakologie. Praha: Maxdorf, 2017. ISBN 978-80-7345-546-0) MUDr. Martin Brunovský Ph.D.

Národní psychiatrická cena profesora Vladimíra Vondráčka prof. MUDr. Pavel Mohr Ph.D.

Cena Young Investigator Award mezinárodní asociace biomedicinského inženýrství (IFBME), 3. místo, World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering, Praha, červen 2018 Ing. Eduard Bakštein Ph.D.

International Brain Research Organization Pan European Regional Committee InEurope Short Stay Grant Mgr. Vojtěch Viktorin

Cena za nejlepší poster na mezinárodním kongresu neuropsychofarmakologie (CINP 2018 World Congress Vienna). Název: The influence of benzodiazepine medication on the antidepressant effect of ketamine. V.Andrashko, T.Novák, J.Horáček, M.Klírová, M.Brunovský MUDr. Veronika Andrashko

Cena ČNPS za nejlepší poster v oblasti klinické psychofarmakologie, 60. Česko-slovenská psychofarmakologická konference v lázních Jeseník. Název: Variabilita srdeční frekvence jako možný prediktor antidepresivního efektu ketaminu. V. Andrashko, J. Horáček, M. Brunovský, T. Novák, M. Klírová, P. Šóš, T. Meyer, S. Olbrich MUDr. Veronika Andrashko

Nadační fond SCIENTIA: Nejlepší práce Ph.D. studentů 1. LF UK - 2. místo MUDr. Antonín Šebela Ph.D.

Cena za nejlepší poster, Oxford Chronobiology and Sleep Medicine Summer School 2018, Oxford, UK. Název: Psychophysiological insomnia with sleep misperception: The most severe subtype of insomnia disorder? Veldová, K., Dudysová, D., Saifutdinová, E., Kopřivová, J. Mgr. Karolina Janků Ph.D.

Stipendium programu Erasmus+ a NPU pro finanční podporu výzkumné stáže v Sleep and Circadian Neuroscience Institute, University of Oxford, UK (červenec–září 2018) Mgr. Karolina Janků Ph.D.

Finanční podpora GA UK výzkumného projektu: Filtrace modrého světla jako součást kognitivně behaviorální terapie pro chronickou insomnii (hlavní řešitel) Mgr. Karolina Janků Ph.D.

GAUK (hlavní řešitel): Vnímání nahých mužských postav s různým stupněm vzrušení: VPG a Eyetrackingová studie na ženských subjektech Mgr. Alena Marečková

Cena MUDr. Jana Bureše za nejlepší publikaci v oblasti Alzheimerovy choroby za rok 2018 udělená Nadačním fondem Alzheimer RNDr. Tomáš Petrásek Ph.D.

2017Cena Společnosti pro biologickou psychiatrii za nejlepší původní práci autora do 40 let věku s názvem: Přirozeně se vyskytující protilátky proti neuronálním proteinům Mgr. Michala Krestová Ph.D.

Cestovní stipendium, 12th Göttingen Meeting of the German Neuroscience Society 2017, Německá neurovědní společnost Mgr. Michala Krestová Ph.D.

Cena ČNPS, zvláštní cena za vědeckou reakci na aktuální problémy: KESNER L., HORÁČEK J., ADÁMEK P., BUCHTÍK M., FAJNEROVÁ I., GRYGAROVÁ D., KOZELKA P., NEKOVÁŘOVÁ T., ŠPANIEL F., TINTĚRA J., WEISSOVÁ A. Jak postoje modulují odpověď na mediální zobrazení migrační krize: fMRI studie prof. MUDr. Jiří Horáček Ph.D., FCMA

Studentská vědecká konference 3. LF UK – 2. místo v sekci doktorandských přednášek Mgr. Čestmír Vejmola

Best abstract award "Pornography consumption in women and its association with sexual desire and sexual satisfaction" na konferenci World Association for Sexual Health Mgr. Lucie Krejčová Ph.D.

1. místo v hodnocení publika, 3. místo v hodnocení odborné komise za přednášku s názvem „Má mě ráda, nemá mě ráda? Eyetrackingová studie hodnocení neverbálních projevů žen“, 44. konference České a Slovenské etologické společnosti, Jihlava, 22. - 25.11. 2017 Mgr. Tereza Vágnerová

Nejlepší poster s názvem „Když březí potkanka onemocní: vliv na chování potomků“, VII. konference Neuropsychiatrického fóra (Praha) RNDr. Iveta Vojtěchová Ph.D.

Czech Neuroscience Society Young Neuroscientist Award for Outstanding Work RNDr. Tomáš Petrásek Ph.D.

2016The Donald J. Cohen Fellowship Program for International Scholars in Child and Adolescent Mental Health, Calgary, Kanada MUDr. Antonín Šebela Ph.D.

Cena děkana Fakulty vojenského zdravotnictví za publikační aktivitu v roce 2015 PharmDr. Jan Korábečný Ph.D.

cena ČNPS za nejlepší ústní sdělení - Nový výzkum - klinika PhDr. Mabel Virginia Rodriguez Manchola Ph.D.

Boehringer Ingelheim Fonds, vědecko-výzkumná stáž na Karolinska Institutet (Stockholm, Švédsko) Mgr. Lenka Hromádková Ph.D.

Linda Mealey Award za nejlepší studentský nepublikovaný výzkum, International Socienty of Sex Research Mgr. Jakub Binter

Cestovní stipendium, mezinárodní konference AAIC 2016, Alzheimer’s Association a Alzheimer nadační fond Mgr. Michala Krestová Ph.D.

Cena Zdeňka Veselovského za výzkumný projekt s názvem Ženské neverbální projevy dvoření a jejich interpretace u mužů a žen Mgr. Tereza Vágnerová

Fulbrightovo stipendium Mgr. Lukáš Hejtmánek Ph.D.

Stipendium na krátkodobou stáž v laboratoři Prof. Poula Henninga Jensena M.D., Dr. Med. Sci. na Aarhus University, Dept. Of Biomedicine v rámci programu "Young investigator training programme" pořádaného Federací neurovědních společností (FENS) Mgr. Michala Krestová Ph.D.

Kniha Doc. Aleše Bartoše, Ph.D. a PhDr. Miloslavy Raisové, Ph.D.: Testy a dotazníky pro vyšetřování kognitivních funkcí, nálady a soběstačnosti, Mladá fronta, 2015 byla vyznamenána Národní psychiatrickou cenou profesora Vladimíra Vondráčka za rok 2016 za nejlepší práci na téma „Závažné duševní poruchy – výskyt, diagnostika a léčba“ v kategorii praktická aplikace. prof. MUDr. Aleš Bartoš Ph.D.

Ocenění za nejlepší plakát na Dnech nukleární medicíny, 21.-23.9. 2016: Píchová R, Fišer M, Bartoš A. Kvantitativní analýza perfúzního SPECT mozku pomocí softwaru Neurogam u pacientů s Alzheimerovou nemocí. prof. MUDr. Aleš Bartoš Ph.D.

Ocenění za nejlepší plakát na 8. mezinárodním symposiu klinické a aplikované anatomie v Budapešti, 31.8.–3.9.2016: Kuchtova B, Mrzilkova J, Wurst Z, Bartos A, Ibrahim I, Kieslich K, Riedlova J, Janousek M, Musil V, Patzelt M, Zach P. Tractography of fornix and gyrus subcallosus and paraterminalis in patients with Alzheimer's disease. prof. MUDr. Aleš Bartoš Ph.D.

Kamasutra in practice: The use of sexual positions by Czech citizens and the association with female orgasms Mgr. Lucie Krejčová Ph.D.

ČSL JEP and ČPS Travel Award for the presentation, 9-12.6.2016, Špindlerův Mlýn, Czech Republic MUDr. Filip Tylš Ph.D.

Interdisciplinary Conference on Psychedelics Research 2016 (OPEN, Amsterdam, 3. – 5. 6. 2016) - nejlepší poster Mgr. Čestmír Vejmola

2015Cena ČNPS za originální odbornou práci klinickou doc. MUDr. Martin Bareš Ph.D.

Mimořádná cena děkana 3. LF UK v Praze na Studentské vědecké konferenci 3. lékařské fakulty, která se konala v Praze dne 19. 5. 2015, za poster Michala Kolářová, Lenka Hromádková, Barbora Jankovičová, Aleš Bartoš, Jan Říčný, Zuzana Bílková, Daniela Řípová: Naturally occurring antibodies against protein associated with Alzheimer disease. RNDr. Daniela Řípová CSc.

Cena České neuropsychofarmakologické společnosti (ČNPS) za nejlepší klinickou práci publikovanou v roce 2014: Horacek J, Mikolas P, Tintera J, Novak T, Palenicek T, Brunovsky M, Höschl C, Alda M. Sad mood induction has an opposite effect on amygdala response to emotional stimuli in euthymic patients with bipolar disorder and healthy controls. J Psychiatry Neurosci. 2015 Mar;40(2):134-42. MUDr. Martin Brunovský Ph.D.

ocenění za nejlepší publikaci za rok v oblasti neruověd udělené Českou Alzheimerovskou společností (Nepovimova, E.; Uliassi, E.; Korabecny, J.; Peña-Altamira, L.E.; Samez, S.; Pesaresi, A.; Garcia, G.E.; Bartolini, M.; Andrisano, V.; Bergamini, C.; Fato, R.; Lamba, D.; Roberti, M. Kuca, K.; Monti, B.; Bolognesi, M.L. Multitarget drug design strategy: quinone-tacrine hybrids designed to block amyloid-beta aggregation and to exert anticholinesterase and antioxidant effects. J. Med. Chem. 2014, 57, 8576-8589) PharmDr. Jan Korábečný Ph.D.

ocenění za nejlepší posterové sdělení (Svobodova, L.; Nepovimova, E.; Korabecny, J.; Kucerova-Chlupacova, M.; Kuca, K. Tacrine-Benzothiazole Hybrids - Novel Multitarget Agents To Combat Alzheimer’s Disease. EPSA Annual Congress in Toulouse, Science day (Toulouse, France) 30.3.2015) PharmDr. Jan Korábečný Ph.D.

Kučerová R, Havlíček J: Diskrepance mezi obrazem ideálního a aktuálního partnera v průběhu formování partnerského vztahu, cena za nejlepší poster na 42. konferenci České a Slovenské etologické společnosti, České Budějovice (4.11. - 7.11.2015) Mgr. Radka Kučerová

1. místo v postgraduální posterové sekci Studentské vědecké konference 3. LF UK 2015, název práce: Elektrofyziologické koreláty emočních neuronálních okruhů u pacientů s bipolárně afektivní poruchou v remisi a zdravých dobrovolníků Mgr. Michaela Viktorinová MSc.

Cena ČNPS za nejlepší sdělení v kategorii klinický nový výzkum "Vliv kanabinoidů na odpověď mozku při sledování vizuální intimní erotiky – fMRI studie" (hlavní autor) Mgr. Renáta Androvičová Ph.D.

Czech and Slovak Ethological Society (ČSEtS) Best Oral Presentation - Public vote Mgr. Jakub Binter

Czech and Slovak Ethological Society (ČSEtS) 3rd Best Oral Presentation - Scientific Commitee Mgr. Jakub Binter

Mimořádná cena děkana 3. LF UK za práci Naturally occurring antibodies against protein associated with Alzheimer disease, Studentská vědecká konference 3. LF UK v Praze Mgr. Michala Krestová Ph.D.

Cena Neuron Prima ZOOM 2015 - celostátně 2. místo za nejlepší pupularizačně-vědecké video: Hynek aneb balada o spánku Mgr. Karolina Janků Ph.D.

Cena za nejlepší studentské sdělení (čestné úznání). (Mezinárodní konference virtuální rehabilitace ICVR Valencia, 2015).Iveta Fajnerova, Mabel Rodriguez, Kamil Vlcek, Ales Stuchlik, Cyril Brom, David Levcik, Filip Spaniel, Jiri Horacek: Spatial navigation in virtual reality – from animal models towards schizophrenia Mgr. et Mgr. Iveta Fajnerová Ph.D.

2014Cena České endokrinologické společnosti ČSL JEP za nejlepší publikaci prof. MUDr. Pavel Mohr Ph.D.

Cestovní grant Evropské Psychiatrické Asociace pro prezentaci e-posteru: Rapid Antidepressant Effect of NMDA Antagonist and QEEG Biomarker of Sustained Response. Sos P., Klirova M., Novak T., Brunovsky M., Horacek J., Bares M., Hoschl C. 22nd European Congress of Psychiatry (EPA 2014), Mníchov, Německo MUDr. Ing. Peter Šóš Ph.D.

Cena České endokrinologické společnosti ČSL JEP v kategorii nejlepší publikace v časopise autora bez ohledu na věk za práci Bičíková M, Hill M, Řípová D, Mohr P, Hampl R. Determination of steroid metabolome as a possible tool for laboratory diagnosis of schizophrenia. Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology, 2013, roč. 133, č. 1, s. 77-83. RNDr. Daniela Řípová CSc.

Cena za nejlepší poster Barbora Jankovičová, Zuzana Svobodová, Lenka Hromádková, Rudolf Kupčík, Daniela Řípová, Zuzana Bílková: Benefits of immunomagnetic separation for epitope identification in clinically important protein antigensthe, 20th International Symposium of Separation Sciences 2014 in Prague, August 30 – September 2, 2014. RNDr. Daniela Řípová CSc.

Fond mobility Univerzity Karlovy na dvouměsíční vědecko-výzkumnou stáž na Karolinska Institutet (Stockholm, Švédsko) Mgr. Lenka Hromádková Ph.D.

European Federation of Immunological Societies, vědecko-výzkumná stáž na Karolinska Institutet (Stockholm, Švédsko) Mgr. Lenka Hromádková Ph.D.

Cena za nejlepší rukopis odborné monografie v oborech vyučovaných na FF UP PhDr. Denisa Manková Ph.D.

Owen Aldis Schollarship Mgr. Jakub Binter

Fond Mobility Univerzity Karlovy na dvouměsíční výzkumnou stáž v na UTMB, Galveston, USA Mgr. Michala Krestová Ph.D.

"AVASTipendium pro lidský mozek", šestiměsíční výzkumná stáž u prof. Rakeze Kayeda na UTMB, Galveston, USA Mgr. Michala Krestová Ph.D.

Ocenění za nejlepší poster prezentaci "Men and Women Detect Dyadic Sexual Desire and Promiscuous Tendencies From Women´s Gait" na konferenci International Society for Human Ethology (ISHE), 5.8. - 9.8. 2014, Belém, Pará, Brazílie Mgr. Lucie Krejčová Ph.D.

Nejlepší poster s názvem „Alternace úloh/kontextů a behaviorální separace jako model exekutivních funkcí“, IV. konference Neuropsychiatrického fóra (Praha) RNDr. Iveta Vojtěchová Ph.D.

2013"Syllabova křída" za nejoblíbenějšího pedagoga 4. ročníku magisterského studia medicíny prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová Ph.D.

Bolzanova cena v kategorii lékařské. Functional-imaging and electrophysiologcal correlates of obsessive compulsive disorder and their potential use in neurofeedback intervention (disertační práce) PhDr. Jana Kopřivová Ph.D.

Výhra v soutěži pořádané Alzheimer nadačním fondem o cestovní grant v hodnotě 50 000,- na: The 11th International Conference on Alzheimer's and Parkinson's Diseases, 6–10/3/2013 Florencie, Itálie Mgr. Jana Šírová

Cestovní stipendium, mezinárodní konference ADPD 2013, Česká neuropsychofarmakologická společnost Mgr. Michala Krestová Ph.D.

ocenění za nejlepší posterové sdělení na International Conference on Pharmacology and Drug Development Singapore (Singapore) 9. – 11. 12. 2013. PharmDr. Jan Korábečný Ph.D.

Kučerová R, Havlíček J: Výběr partnera u osob nad 50 let věku, cena za nejlepší přednášku na 40. konferenci České a Slovenské etologické společnosti, Košice (13.11. – 16.11. 2013) Mgr. Radka Kučerová

"Syllabova křída" za celoživotní přínos výuce medicíny prof. MUDr. Cyril Höschl DrSc., FRCPsych.

Award of "EPA Leaders involved in the Historical change in EPA Statutes" prof. MUDr. Cyril Höschl DrSc., FRCPsych.

Čestný člen společnosti pro biologickou psychiatrii prof. MUDr. Cyril Höschl DrSc., FRCPsych.

GAUK: Standardizace stimulů pro měření ženského sexuálního vzrušení Mgr. Lucie Krejčová Ph.D.

cena České neuropsychofarmakologické společnosti za nejlepší klinickou publikaci, Jeseníky, Česká republika doc. MUDr. Monika Klírová Ph.D.

Cena NPF za nejlepší poster (II. konference Nuropsychiatrického fóra, Praha 2013). Konrádová L, Fajnerová I, Dvorská K, Levčík D, Mikoláš P, Viktorinová M, Čeplová Z, Kulišťák P, Rodriguez M: Visuospatial functions in schizophrenia. Mgr. et Mgr. Iveta Fajnerová Ph.D.

2012Studentská vědecká konference Stárnutí 2012, 3. místo Alzheimerova nadačního fondu. Fujáková M., Krištofiková Z. Spánková deprivace jako rizikový faktor pro patogenezi Alzheimerovy choroby MUDr. Michaela Lipski Ph.D.

Cena ČNPS za nejlepší ústní sdělení v oblasti Nový výzkum (55. česko-slovenská psychofarmakologická konference, Lázně Jeseník 2013). Fajnerova I, Rodriguez M, Horáček J, Mikoláš P, Dvorská K, Konrádová L, Vlček K, Stuchlík A, Levčík D, Brom C. Vývoj virtuálních prostorových testů pro sledování kognitivního výkonu u schizofrenního onemocnění s ohledem na vliv užívaných psychofarmak Mgr. et Mgr. Iveta Fajnerová Ph.D.

Cena za nejlepší poster (54. česko-slovenská psychofarmakologická konference, Lázně Jeseník 2012). Puskarčíková J., Vrajová M. Účinek agonisty serotoninových 1A receptorů tandospironu na expresi N-methyl-D-aspartátových receptorů a na kognitivní funkce u potkana Mgr. Jana Šírová

Cena prof. PhDr. Václava Příhody pro nejlepší absolventy Univerzity Karlovy RNDr. Michal Pitoňák Ph.D.

Cena ČNPS za originální odbornou práci klinickou doc. MUDr. Martin Bareš Ph.D.

Cena za nejlepší poster - PhD existence II česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech, Olomouc PhDr. Denisa Manková Ph.D.

Cena České neuropsychofarmakologické společnosti (ČNPS) za nejlepší klinickou práci publikovanou v roce 2011: Bares M, Novak T, Brunovsky M, Kopecek M, Stopkova P, Krajca V, Höschl C. The change of QEEG prefrontal cordance as a response predictor to antidepressive intervention in bipolar depression. A pilot study. J Psychiatr Res. 2012 Feb;46(2):219-25. MUDr. Martin Brunovský Ph.D.

Czech and Slovak Ethological Society (ČSEtS) - Best poster presentation Mgr. Jakub Binter

Cestovní stipendium na mezinárodní konferenci Forum of Neuroscience od České neuropsychofarmakologické společnosti Mgr. Michala Krestová Ph.D.

Medaile "Kraepelin-Alzheimer" (Mnichov, SRN) za vynikající práci v psychiatrickém výzkumu a péči. prof. MUDr. Cyril Höschl DrSc., FRCPsych.

2011WFSBP Young investigator Award for best poster at 10th World Congess of Biological Psychiatry, 29.5-2.6.2011, Prague: Tyls F., Palenicek T., Fujakova M, Brunovsky M., Horacek J., Krajca V. The role of glutamatergic ionotropic and metabotropic receptors in model of schizophrenia in rats – effect on behavior, prepulse inhibition and quantitative EEG MUDr. Filip Tylš Ph.D.

Hlavní cena na Academia Film Olomouc 2011 za celoživotní přínos popularizaci vědy prof. MUDr. Cyril Höschl DrSc., FRCPsych.

Cena České neuropsychofarmakologické společnosti za nejlepší publikaci prof. MUDr. Pavel Mohr Ph.D.

Cena České neuropsychofarmakologické společnosti (ČNPS) za nejlepší klinickou práci publikovanou v roce 2010: Horacek J, Brunovsky M, Novak T, Tislerova B, Palenicek T, Bubenikova-Valesova V, Spaniel F, Koprivova J, Mohr P, Balikova M, Hoschl C. Subanesthetic dose of ketamine decreases prefrontal theta cordance in healthy volunteers: implications for antidepressant effect. Psychol Med., 2010; 40(9):1443-51. MUDr. Martin Brunovský Ph.D.

Kučerová R, Klapilová K, Penke L, Asendorpf J, Havlíček J: Ovlivňuje fáze menstruačního cyklu žen „řeč těla“ mužů?, cena za nejlepší poster na 38. konferenci České a Slovenské etologické společnosti, Kostelec nad Černými lesy (9.11. – 12.11. 2011) Mgr. Radka Kučerová

2010Cena ČNPS za nejlepší klinickou práci publikovanou v roce 2010: Horacek J, Brunovsky M, Novak T, Tislerova B, Palenicek T, Bubenikova-Valesova V, Spaniel F, Koprivova J, Mohr P, Balikova M, Hoschl C. Subanesthetic dose of ketamine decreases prefrontal theta cordance in healthy volunteers: implications for antidepressant effect. Psychol Med., 2010; 40(9):1443-51 MUDr. Tomáš Páleníček Ph.D.

CINP poster prize award from XXVII CINP Congress, 6 - 10 June 2010, Hong Kong: Páleníček, T., Brunovský, M., Horáček, J., Fujáková, M., Gorman, I., Tylš, F., Krajča, V. The effect of ketamine on sensorimotor gating, EEG spectra and coherence - comparison of human and animal data. MUDr. Tomáš Páleníček Ph.D.

CINP poster prize award from XXVII CINP Congress, 6 - 10 June 2010, Hong Kong: Fujáková, M., Páleníček, T., Brunovský, M., Bubeníková-Valešová, V., Gorman, I. A potential antipsychotic effect of group II metabotropic glutamate receptor agonist, LY379268, on behavioral changes and quantitative electroencephalography in rats in ketamine model of psychosis. MUDr. Tomáš Páleníček Ph.D.

ECNP Regional meeting award MUDr. Michaela Lipski Ph.D.

CINP poster prize award from XXVII CINP Congress, 6 - 10 June 2010, Hong Kong: Fujáková, M., Páleníček, T., Brunovský, M., Bubeníková-Valešová, V., Gorman, I. A potential antipsychotic effect of group II metabotropic glutamate receptor agonist, LY379268, on behavioral changes and quantitative electroencephalography in rats in ketamine model of psychosis. MUDr. Michaela Lipski Ph.D.

Cena ČNPS za originální odbornou práci klinickou: Bareš M, Kopeček M, Novák T, Stopková P, Šóš P, Kožený J, Brunovský M, Höschl C: Low Frequency (1- Hz), Right Prefrontal Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation (rTMS) Compared with Venlafaxine ER in the Treatment of Resistant Depression: A Double-Blind, Single Centre, Randomized Study. Journal of Affective Disorders, 118 (2009) 94-100 MUDr. Ing. Peter Šóš Ph.D.

Poster Prize Adward, XXVII CINP Congress, 6.-10.June 2010, Hong Kong (Awarded 9th June 2010, Tomas Palenicek, Czech republic) P-20-075- The effect of ketamine on sensorimotor gating, EEGH spectra and conherence – comparison of human and animal data MUDr. Martin Brunovský Ph.D.

Poster Prize Adward, XXVII CINP Congress, 6.-10.June 2010, Hong Kong, China. (Awarded 9th June 2010, Tomas Palenicek, Czech republic) P-20-075- The effect of ketamine on sensorimotor gating, EEGH spectra and conherence – comparison of human and animal data prof. MUDr. Jiří Horáček Ph.D., FCMA

ocenění České neuropsychoframkologické společnosti za nejlepší posterové sdělení na 52. České a slovenské psychofarmakologické konferenci, Lázně Jeseník (Česká republika), 6.-10.1.2010 PharmDr. Jan Korábečný Ph.D.

11. studentská vědecká konference 1.LF UK X-X 2010, Praha – prezentace výzkumné práce: zvláštní cena. Tylš F. Role AMPA glutamátergních receptorů v neurobiologii schizofrenie MUDr. Filip Tylš Ph.D.

Cena ČNPS za nejlepší klinickou práci publikovanou v roce 2010 (HORÁČEK, Jiří et al., Subanesthetic dose of ketamine decreases prefrontal theta cordance in healthy volunteers: implications for antidepressant effect. Psychological Medicine 2010, vol.40, no.9, p.1443-1451.). prof. MUDr. Jiří Horáček Ph.D., FCMA

ocenění za nejlepší přednášku na Neuropsychologickém semináři ECNP-EPA, Třešť, Česká republika doc. MUDr. Monika Klírová Ph.D.

Čestný člen, Psychiatrická společnost České lékařské společnosti J.E.Purkyně prof. MUDr. Cyril Höschl DrSc., FRCPsych.

2009Cena Prof. Werner M. Herrmann Memorial Grant od International Pharmaco - EEG society (IPEG) za nejlepší poster v rámci kongresu IPEG 2008, Rouffach, Francie ve dnech 24.-27.10.2008: Palenicek T., Fujakova M., Kutova M., Brunovsky M., Horacek J., Sos P., Tislerova B., Bubenikova-Valesova V. Quantitative EEG in glutamatergic and dopaminergic models of psychosis – animal study MUDr. Tomáš Páleníček Ph.D.

Cena společnosti Lonza Biotec, s.r.o. Ing. Anna Šuláková Ph.D.

Cena ČNPS za originální odbornou práci klinickou doc. MUDr. Martin Bareš Ph.D.

ISNR student travel awardee – cena za studentskou přednášku na výroční konferenci Mezinárodní společnosti pro neurofeedback a výzkum (International Society for Neurofeedback and Research, ISNR), Indianapolis PhDr. Jana Kopřivová Ph.D.

Cena České neuropsychofarmakologické společnosti za nejlepší přednášku v sekci Nový výzkum na 51. psychofarmakologické konferenci, Lázně Jeseník PhDr. Jana Kopřivová Ph.D.

Cena za nejlepší poster, 17th European Federation of Psychiatric Trainees meeting, Cambridge, UK: Nawka A, Sos P: Recruitment into Psychiatry - Situation in the Czech Republic MUDr. Ing. Peter Šóš Ph.D.

"Senior Research Fellow" of the Bedfordshire CMHR in associatin with the University of Cambridge prof. MUDr. Jiří Horáček Ph.D., FCMA

3rd place- Free Oral Communication For Outstanding Contribution, 6th Joint ECNS-ISNIP Conference, 9.-12.September 2009, Intercontinental hotel Buckhead, Altanta, Georgia, USA (Awarded 11th of September, 2009.) prof. MUDr. Jiří Horáček Ph.D., FCMA

International Distinguished Fellow, Americká Psychiatrická Asociace prof. MUDr. Cyril Höschl DrSc., FRCPsych.

2008Cena ČNPS za nejlepší poster v oblasti Psychedelika (50. Česko-Slovenská psychofarmakologická konference v Lázních Jeseník ve dnech 9.-13. ledna 2008): Fujáková M., Rohanová M., Kutová M., Páleníček T., Balíková M., Brunovský M. Tišlerová B., Šóš P., Bubeníková-Valešová V. Farmakokinetika, behaviorální a QEEG účinky syntetického psychedelika 2C-B. MUDr. Tomáš Páleníček Ph.D.

Cena Prof. Werner M. Herrmann Memorial Grant od International Pharmaco-EEG Society (IPEG) za nejlepší poster na kongresu IPEG 2008, Rouffach, Francie - Páleníček T, Fujáková M, Kutová M, Brunovský M, Horáček J, Šóš P, Tišlerová B, Bubeníková-Valešová V. Quantitative EEG in glutamatergic and dopaminergic models of psychosis - animal study MUDr. Ing. Peter Šóš Ph.D.

1. cena za nejlepší poster A.Bartos, P.Zach, I.Ibrahim, D.Ripova: Visual rating and volumetry of hippocampus on magnetic resonance imaging in Alzheimer disease, 16th European Congress of Psychiatry, AEP Nice, Apríl 5-9. RNDr. Daniela Řípová CSc.

Cena ČNPS za nejlepší poster v oblasti Psychedelika (50. Česko-Slovenská psychofarmakologická konference v Lázních Jeseník ve dnech 9.-13. ledna 2008): Fujáková M., Rohanová M., Kutová M., Páleníček T., Balíková M., Brunovský M. Tišlerová B., Šóš P., Bubeníková-Valešová V. Farmakokinetika, behaviorální a QEEG účinky syntetického psychedelika 2C-B. MUDr. Michaela Lipski Ph.D.

"Česká hlava" (Cena předsedy vlády a Rady pro Výzkum, vývoj a inovace) prof. MUDr. Cyril Höschl DrSc., FRCPsych.

ocenění firmy Penta za nejlepší diplomovou práci na Katedře anorganické a organické chemie, Farmaceutické fakulty v Hradci Králové, University karlovy v Praze na téma: Syntéza substituovaných arylguanidinů jako potenciálních léčiv VI. PharmDr. Jan Korábečný Ph.D.

Cena České Neuropsychofarmakologické společnosti (ČNPS) za nejlepší poster: Kopeček M, Bareš M, Brunovský M, Novák T, Stopková P, Šóš P. EEG kordance jako prediktor antidepresivní odpovědi. MUDr. Martin Brunovský Ph.D.

2007Cena za nejlepší poster udělena WFSBP (World Federation of Societies of Biological Psychiatry) na 2. mezinárodním kongresu biologické psychiatrie v Santiage de Chile - Šóš, P., Brunovský, M., Praško, J., Novák, T. Brain Functional Connectivity in Patients with Panic Disorder MUDr. Ing. Peter Šóš Ph.D.

cena za nejlepší poster na 15. ročníku Annual International Aim Shams Medical Students doc. MUDr. Monika Klírová Ph.D.

2006Werner Hermann Memorial Award - International Pharmaco-EEG Society Symposium (IPEG) za rok 2006 (za práci J. Horáček, M. Brunovský et al.: The Effect of Low-frequency rTMS on Low Resolution Brain Electromagnetic Tomography (LORETA) and Regional Brain Metabolism (PET) in Schizophrenia with Auditory Hallucinations) prof. MUDr. Jiří Horáček Ph.D., FCMA

Čestný člen Slovenské psychiatrické společnosti prof. MUDr. Cyril Höschl DrSc., FRCPsych.

The 14th Biennial Congress of International Pharmaco-EEG Society Symposium Poster Session Award MUDr. Martin Brunovský Ph.D.

The Werner M. Herrmann Memorial Grant, (PAREXEL International and IPEG) MUDr. Martin Brunovský Ph.D.

20051. cena Aloise Alzheimera udělená Nadací Academia Medica Pragensis za nejlepší publikaci týkající se diagnostiky a terapie Alzheimerovy demence za rok 2004 RNDr. Daniela Řípová CSc.

Travel grant recipient (9th Congress of the European Federation of Neurological Society - EFNS. Spetember 17-20, 2005. Athens, Greece) MUDr. Martin Brunovský Ph.D.

20041.cena Aloise Alzheimera Nadace Academia Medica Pragensis za nejlepší vědeckou publikaci v oblasti diagnostiky a léčby demencí v roce 2003 RNDr. Daniela Řípová CSc.

3. místo, the Werner Herrmann Memorial Grant 2004 competition (International PharmacoEEG Group Symposium, Antwerp, Belgium) MUDr. Martin Brunovský Ph.D.

Travel grant recipient (The International Society for NeuroImaging in Psychiatry (ISNIP) and EEG & Clinical Neuroscience Society (ECNS) JOINT MEETING, Irvine, CA MUDr. Martin Brunovský Ph.D.

Cena Aloise Alzheimera za nejlepší práci z oblasti diagnostiky a léčby demence za rok 2003. (2.místo, Amepra) MUDr. Martin Brunovský Ph.D.

Best Poster Award - cena za nejlepší poster v rámci 12. kongresu Asociace Evropských psychiatrů, Ženeva. (1.místo, AEP) MUDr. Martin Brunovský Ph.D.

2003Travel grant recipient (7th Congress of the European Federation of Neurological Society - EFNS. August 30 - September 2, 2003. Helsinki, Finland) MUDr. Martin Brunovský Ph.D.

Národní cena RNDr. Hana Tejkalová Ph.D.

Cena za nejlepší článek České neurologické společnosti za rok 2003 Doc., Ing. Vladimír Krajča CSc.

2000Cena České neuropsychofarmakologické společnosti za nejlepší publikaci prof. MUDr. Pavel Mohr Ph.D.

The Young Researcher Award of the Young Researcher Forum, Association of European Psychiatrists prof. MUDr. Pavel Mohr Ph.D.

1999Cena České neuropsychofarmakologické společnosti za nejlepší publikaci: HORÁČEK, Jiří and KUZMIAKOVÁ, Marianna and HÖSCHL, Cyril et al. The relationship between central serotonergic activity and insulin sensitivity in healthy volunteers. Psychoneuroendocrinology 1999, vol. 24, no. 8, p. 785-797 prof. MUDr. Jiří Horáček Ph.D., FCMA

1997Publikace Strunecká A., Řípová D. (1997) Strategie výzkumu Alzheimerovy choroby: od redukcionizmu k integrativnímu celku. Č.S.Psychiat. 93 (5): 245-257, získala ocenění jako nejlepší publikace ročníku 93 RNDr. Daniela Řípová CSc.

Cena České neuropsychofarmakologické společnosti za nejlepší poster na 40. psychofarmakologickém kongresu prof. MUDr. Jiří Horáček Ph.D., FCMA

1996Cena za nejlepší článek v časopise Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie za rok 1996. Doc., Ing. Vladimír Krajča CSc.

1995Cena České neuropsychiatrické společnosti za nejlepší originální sdělení („Postreceptorové signální systémy u schizofrenie“) RNDr. Daniela Řípová CSc.

1992Cena za nejlepší článek České společnosti biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky za rok 1992 Doc., Ing. Vladimír Krajča CSc.

1990Presidiální cena Československé lékařské společnosti J. E. Purkyně za práci "Neuroendokrinologie v psychiatrii" prof. MUDr. Cyril Höschl DrSc., FRCPsych.

19891. cena v celostátním kole studentských vědeckých prací prof. MUDr. Pavel Mohr Ph.D.

Cena za nejlepší vědeckou práci: Kopeček M., Libiger J, Kupka K.: Nálezy jednofotonovou emisní tomografií u pacientů s první atakou schizofrenie. V kategorii mladých autorů prezentovanou na II. sjezdu České psychiatrické společnosti ve Špindlerově Mlýně, 1998. MUDr. Miloslav Kopeček Ph.D.

3. místo na Studentská vědecká konference 3. LF UK Praha 1999 – pregraduální část, Urban A., Kopeček M., Libiger J., Vaňurová I., Kupka K. Asociace frontálních poruch perfuze (SPECT) s neurologickými a psychopatologickými příznaky u pacientů se schizofrenním onemocněním. MUDr. Miloslav Kopeček Ph.D.

Nejlepší poster na 4. Sjezdu České Psychiatrické společnosti 13. – 16.6. 2002, Špindlerův Mlýn. M. Kopeček, J. Horáček, F. Španiel, O. Bělohlávek, D. Janeba, L. Závěšická, T.Hájek Psychopatologie a metabolismus mozku (18FDG-PET) u pacientů se schizofrenií. MUDr. Miloslav Kopeček Ph.D.

Cena České psychiatrické společnosti a APA - 5. sjezd České psychiatrické společnosti za nejlepší studii. Špidlerův Mlýn 2004 Kopeček M., Závěšická L.,Španiel F., Bělohlávek O., Paclt I., Horáček J. 18FDG-PET před a po léčbě risperidonem u pacientů s první epizodou psychózy. MUDr. Miloslav Kopeček Ph.D.

Cena Kuffnerova nadačního fondu v soutěži autorů do 40 let za původní odbornou práci, 12. celostátní konference biologické psychiatrie: Kopeček M., Španiel F.,Paclt I. Horáček J. Skupinová a individualizovaná analýza SPM PET u pacientů s první epizodou schizofrenie. MUDr. Miloslav Kopeček Ph.D.

Cena pro mladé psychiatry. Psychiatrická společnost ČLS JEP a Česká psychiatrická Společnost. Za kurz Kognitivní funkce - teorie a praxe. MUDr. Miloslav Kopeček Ph.D.

Cena Kuffnerova nadačního fondu v soutěži autorů do 40 let za původní odbornou práci, Kopeček M, Brunovský M, Bareš M, Kožený J, Novák T, Stopková P, Šóš P, Krajča V, Höschl C. Můžeme predikovat efekt rTMS podle prefrontální EEG kordance?. Psychiatrie, 2009; 13(Suppl. 2):53-54. MUDr. Miloslav Kopeček Ph.D.

Cena děkana Přírodovědecké fakulty UK pro nejlepšího mladého vědecko-pedagogického pracovníka za rok 2009 doc. RNDr. Bc. Jana Šiftová Ph.D.

Cena za nejlepší poster v oblasti nefarmakologických intervencí, 59. Česko-slovenská psychofarmakologická konference, Jeseník, 4.-8.1.2017, název práce: Prokognitivní účinek umělého osvětlení: Objektivní a subjektivní charakteristiky vigility u zdravých dospělých po expozici světlu různé vlnové délky PhDr. Michal Šmotek Ph.D.

cena Alzheimer nadačního fondu za nejlepší poster na konferenci Stárnutí 2018 Mgr. Dagmar Bezděková

 


VP preklinický VP klinický VP veřejné duševní zdraví CV spánku a chronobiologie CV psychedelik CV prvních epizod SMI CV VR v duševním zdraví a neurovědách CV pokročilých studií mozku a vědomí CV sexuálního zdraví a prevence CV perinatálního duševního zdraví Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty