VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku – Aktuálně řešené granty a projekty

NÁRODNÍ PROGRAMY (MIMO OPERAČNÍ PROGRAMY)

Grantová agentura ČR

 

Celonárodní výzkum sexuálního chování, preferencí a wellbeingu obyvatel České republiky: aktuální situace a trendy (21-31490S)
Řešitel: prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.7.2021–1.6.2024
Rozpočet NUDZ: 6 550 000 Kč
Anotace: Reprezentativní výzkumy sexuálního chování a zdraví mají v mnoha zemích dlouhou tradici. Jsou totiž klíčovým zdrojem informací pro nastavení zdravotních a sociálních služeb zlepšujících sexuální a reprodukční zdraví populace. Důležité je i sledování dlouhodobých společenských trendů a nových fenoménů v této oblasti. Kvůli přerušení série národních výzkumů sexuálního chování konaných v letech 1993–2013 v současnosti nemáme dostatek dat o vývoji české populace. V navrhovaném projektu proto provedeme dvě celonárodní reprezentativní studie navazující na předchozí výzkumy (se zahrnutím otázek na nové trendy popsané v literatuře). Ve studii 2 se zaměříme na popis aktuální situace sexuálního zdraví a chování a srovnáme nové výsledky se studiemi z roku 1993, 2003 a 2013. Ve studii 1 se zaměříme na prevalenci sexuálních preferencí a problematického sexuálního chování a srovnáme data se studií z roku 2016. Metodika bude ve spolupráci se zahraničními experty (např. z WHO) upravena tak, aby odpovídala současným mezinárodním kritériím a umožnila zařazení dat z ČR do mezinárodních srovnání.

Prevalence symptomů vyššího rizika rozvoje psychózy a jejich vztah k neurokognitivnímu výkonu a běžnému fungování v populaci adolescentů (18-03125S)
Řešitel: PhDr. Mabel Virginia Rodriguez Manchola, Ph.D.
Hlavní řešitel: NUDZ 
Doba řešení: 1.1.2018–31.12.2020
Rozpočet NUDZ: 5 208 000 Kč
Anotace: Schizofrenie je závažným duševním onemocněním, které se obvykle rozvíjí během adolescence. Plně rozvinuté nemoci předchází až o několik let prodromální fáze, která je charakteristická typickými symptomy, jakými jsou například oslabené psychotické příznaky či jemná narušení v percepci a myšlení. Tyto příznaky mohou zasahovat do běžného života mladých lidí a ovlivňovat jejich běžné fungování i kognitivní výkon. Cílem této studie je zjistit, do jaké míry jsou tyto rizikové příznaky přítomny v populaci středoškoláků a nakolik ovlivňují jejich život v porovnání s adolescenty nevykazujícími rizikové příznaky a těmi po první psychotické epizodě. Tato studie jako první poskytne informace o fungování osob s rizikovými symptomy pro psychotické onemocnění v populaci českých adolescentů a díky tomu vytvoří základ pro další longitudinální výzkum v této oblasti. Poprvé budou použity české verze mezinárodně uznávaných diagnostických nástrojů k detekci prodromálních příznaků. Dalším přínosem studie je edukační část pro středoškoláky zaměřená na duševní zdraví.

Interindividuální rozdíly subjektivní časové percepce (19-15728S)
Řešitel: prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D., FCMA 
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.1.2019–31.12.2021
Rozpočet NUDZ: 6 955 000 Kč
Anotace: Subjektivní časová kognice a percepce je zásadní a neoddělitelnou součástí zkušenosti člověka, která umožňuje kontinuální vnímání sebe sama i okolní reality. Časová percepce je ovlivněna řadou situačních proměnných, typem stimulů, ale zřejmě i individuálními charakteristikami každého jedince. Budeme testovat, zda existují stabilní interindividuální rozdíly v časové percepci a zda tyto rozdíly souvisejí s individuálními charakteristikami, především s kognitivním výkonem v různých doménách. Dalšími parametry, které budeme sledovat, jsou EEG parametry. Ty jsou silně geneticky determinované, vykazují interindividální variabilitu a u jednoho člověka jsou relativně stabilní. Zaměříme se především na individuální alfa aktivitu a na theta-gama spojení, které úzce souvisí s ýkonem krátkodobé paměti a stává se dobrým modelem pro vysvětlení inter-individuální variability v časové percepci.

Averzivní odpověď na pavouky a emoce, které s ní souvisí (19-07164S)
Řešitel: RNDr. Eva Landová, Ph.D.
Hlavní řešitel: NUDZ 
Doba řešení: 1.1.2019–31.12.2021
Rozpočet NUDZ: 8 690 000 Kč
Anotace: Deregulované emoce vyvolané řadou druhů pavouků jsou typické pro arachnofobii, jednu z nejčastějších specifických fobií. Emoční prožitky při setkání s pavouky, zážitky negativních představ a sklony k přílišnému zobecňování strachu nejsou stále objasněny, stejně tak ani fyziologické a neurální koreláty strachu z pavouků. Navrhli jsme tedy experiment testující vliv kontextu dalších emočně salientních stimulů (vyvolávajících strach a odpor) na specificitu a intenzitu emocí vyvolaných pavouky u subjektů s nízkou a vysokou hladinou strachu z pavouků. Pro zjištění intenzity prožívaných emocí využijeme fyziologická měření a vyšetření fMRI. Dále, představa pavouků následující po prezentaci konkrétního podnětu by měla u respondentů s vysokým strachem z pavouků aktivovat emoční okruhy více než pouhá vizuální prezentace podnětu. Zároveň by měly být aktivovány specifické mozkové oblasti zapojené do kognitivně emoční kontroly pavoučí fobie. Nakonec ověříme novou evoluční hypotézu o přenesení strachu ze štírů na pavouky. Naše studie by měla výrazně přispět k porozumění arachnofobii.

Psychologie mezimužské kompetice a její neurální koreláty (19-11822S )
Řešitel: Mgr. Vít Třebický, Ph.D.
Hlavní řešitel: NUDZ 
Doba řešení: 1.1.2019–31.12.2021
Rozpočet NUDZ: 6 482 000 Kč
Anotace: Konflikty jsou součástí sociálních interakcí ovlivňujících každodenní život. Jelikož přinášejí vážná rizika a zjevně měly zásadní vliv v průběhu naší historie, lze očekávat adaptace, které by jedinci napomáhaly ohodnotit schopnost obstát ve fyzické konfrontaci ostatních a vhodně se rozhodovat v antagonistických situacích. Chování spojené s fyzickými konfrontacemi u člověka je hojně studované téma a z výsledků vyplývá, že existují konkrétní morfologické rysy související s úspěchem v konfrontacích a že lidé těmto rysům věnují pozornost. Nicméně zatím víme jen velice málo o aktivaci neuro-kognitivních procesů při rozpoznávání a zpracování morfologických vodítek spojených s úspěchem v konfrontaci a směřování pozornosti k určitým morfologickým oblastem při hodnocení nebezpečnosti obličejů a těl. K objasnění psychofyziologických procesů probíhajících při hodnocení mezi-mužské kompetice prostudujeme aktivaci specifických mozkových oblastí zapojených do hodnocení nebezpečnosti na základě vizuálních stimulů za použití metod funkční magnetické rezonance a simultánního sledování očních pohybů.

Vliv expresivity a neverbální komunikace dívek vůči vrstevníkům na jejich sociální fungování během ontogeneze (19-17540S)
Řešitel: Mgr. et Mgr. Jitka Lindová, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.1.2019–31.12.2021
Rozpočet NUDZ: 4 640 000 Kč
Anotace: Sociální fungování dívek a žen je během života ovlivněno jejich neverbálně komunikačními schopnostmi. Ontogeneze neverbální expresivity a regulace žen není dostatečně probádána. Důležitým zdrojem informací o komunikačních schopnostech relevantních pro fungování ve vztazích v dospělosti jsou interakce mezi dívkami a chlapci. Silný vztah mezi neverbálně komunikačními schopnostmi a sociálním fungováním ve vztazích by mohl být porušen běžným užíváním on-line sociálních sítí, které nabízejí další příležitosti k navazování vztahů a nevyžadují (či příliš neumožňují) použití neverbálních signálů během komunikace. Toto téma budeme studovat prostřednictvím (a) pozorování skupinové dynamiky a sociálních sítí ve třídách, (b) laboratorních interakcí dívek/žen s podobně starým, neznámým jedincem opačného pohlaví a (c) hodnocení neverbálního chování dívek/žen aplikovaného na počítačové avatary prostřednictvím motion capture. Budeme srovnávat chování 6 věkových kohort od 5 do 25 let a hledat vztah mezi neverbálním chováním a užíváním online sociálních sítí.

Role dolního parietálního laloku v prožitku jednání (Self-Agency) (20-24782S)
Řešitel: prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.1.2020–31.12.2022
Rozpočet NUDZ: 7 731 000 Kč
Anotace: Schopnost identifikovat vlastní jednání a odlišit jej od cizího jednání (Self vs. Other Agency) je zásadním předpokladem pro orientaci jedince ve světě i společnosti. Projekt vychází z výsledků našich předchozích fMRI experimentů na zdravých dobrovolnících i pacientech se schizofrenií. Klade si za cíl za pomocí aplikace unikátní neuromodulační metody tACS potvrdit kauzální úlohu oblasti dolního parietálního laloku (IPL) na zpracování a diskriminaci Self / Other Agency ve vlastní testové úloze. Za tímto účelem v projektu využíváme kombinaci dvou přístupů: kauzální dynamické modelování (DCM) a neinvazivní neuromodulaci mozku metodou tACS. Projekt je strukturován do pěti kroků, začíná identifikací kandidátního subregionu v rámci IPL z již dříve získaných MRI dat za pomoci kontrastní analýzy a DCM. Následovat bude dvojice neuromodulačních experimentů (exploratorní a konformatorní), která prostřednictvím cílené externí neuromodulace ověří kauzální úlohu identifikované oblasti. Potvrzení ovlivněné oblasti bude zajištěno doplňkovým resting-state MRI.

Dopad mediálních zpráv na duševní zdraví: kognitivní a neurální mechanismy (20-13458S)
Řešitel: doc. PhDr. Ladislav Kesner, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.1.2020–31.12.2022
Rozpočet NUDZ: 6 740 000 Kč
Anotace: Již dlouho je obecně známo, že mediální zprávy jsou schopné vyvolávat či zhoršovat stres, úzkost, deprese a další negativní duševní stavy. Není však dostatečně prozkoumáno, jaký je dopad působení celého spektra mediálních zpráv – od vysoce afektivně salientních až po ty běžné – na duševní zdraví jejich konzumentů. Především porozumění psychologickým a neurálním mechanismům vlivu vnímání a asimilace mediálních zpráv na psychické stavy jejich uživatelů zůstává neúplné. Projekt si klade tři vzájemně propojené, pro dnešní informační společnost obklopenou mediálními obsahy nanejvýš aktuální cíle: (1) zjistit souvislost mezi psychologickými rysy a stavy s užíváním médií a politickou orientací na úrovni populace, (2) prozkoumat souvislost psychologických rysů a stavů se subjektivními, behaviorálními a neurálními odpověďmi na mediální reprezentace významných zpravodajských témat a (3) odhalit efekt dvou různých kognitivně asimilačních strategií (reframing a ruminace) na neurální a behaviorální procesy a psychický stav.

Vztah kognice ke kognitivní a mozkové rezervě u prvních epizod onemocnění schizofrenního spektra: prospektivní studie (21-03615S)
Řešitel: PhDr. Mabel Virginia Rodriguez Manchola, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.1.2021–31.12.2023
Rozpočet NUDZ: 7 054 000 Kč
Anotace: Cílem této studie je přispět k prohloubení znalostí v oblasti kognitivní heterogenity u schizofrenie zapojením konceptů kognitivní a mozkové rezervy a využitím neuropsychologických a zobrazovacích metod. Výsledky mohou rovněž přispět k lepšímu pochopení obou konceptů u zdravé populace.Kognitivní deficit se u schizofrenie projevuje heterogenitou jak v hloubce, tak i v průběhu, což značí vliv některých nedostatečně prozkoumaných environmentálních a neurobiologických faktorů. Podstatou tohoto projektu je představení dvou faktorů, které by mohly souviset s charakterem a vývojem kognitivního deficitu, konkrétně kognitivní a mozkové rezervy. Kognitivní rezerva – rozdíl mezi patologií mozku a její klinickou manifestací – zahrnuje premorbidní IQ a další proxy. Mozková rezerva, pasivní model, je počítána jako objem šedé kůry mozkové a celkový intrakraniální objem. Naším cílem je posoudit vztah rezerv a kognice u osob s první epizodou onemocnění schizofrenního spektra a u odpovídající skupiny zdravých kontrol. Neuropsychologické vyšetření bude sledovat charakteristiky kognice u obou skupin a bude doplněno o MRI vyhodnocení resting-state funkční konektivity. Naše výsledky mohou přispět k rozšíření znalostí o kognitivní a mozkové rezervě a objasnění jejich vztahu ke kognitivní heterogenitě u schizofrenie. Podle našeho nejlepšího vědomí, podobný výzkum dosud nebyl proveden.

 

 

Agentura pro zdravotnický výzkum ČR

 

Sociosexuální deficity u pacientů s první epizodou psychózy a v časných fázích schizofrenie: vliv na vývoj nemoci a strategie sexuální remediace (NU21J-04-00024)
Řešitel: Mgr. Renáta Androvičová, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.5.2021–31.12.2024
Rozpočet NUDZ: 6 901 000 Kč
Anotace: Schizofrenie, závažné psychiatrické onemocnění nastupující v rané dospělosti, je významnou příčinou disability a zvýšené sebevražednosti u mladých dospělých. V současnosti jsou standardní terapeutické postupy schopny odvrátit pouze 13 % zátěže spojené s nemocí, v důsledku tak roste důležitost role optimalizace léčebných postupů založených na individuálních potřebách a překračujících pouhé potlačení pozitivních symptomů onemocnění. Sociosexuální fungování (SSF), především pak navazování heterosexuálních vztahů v adolescenci, bylo po dlouhou dobu přehlíženo jako potenciálně důležitý faktor ve vývoji nemoci, a tím pádem i nedostatečně zohledňováno v rámci terapie. Několik recentních studií ukázalo, že SSF je doménově specifický a významný indikátor nástupu, průběhu i funkční prognózy nemoci, který operuje do značné míry nezávisle od neurokognitivních deficitů (např. rychlost zpracování informace či pracovní paměť) i sociálně kognitivních deficitů (např. obecné rozpoznávaní emocí). Experimentální evidence o zdrojích SSF deficitu ale doposud chybí a potřeba vývoje cílených strategií sexuologické remediace založených na evidenci zatím nebyla adresována. Navrhovaný projekt si klade za cíl provést case-control studii u pacientů s první epizodou schizofrenie (n = 80), u nichž bude po 12 měsících od nástupu nemoci vyhodnocena funkční remise. V rámci studie budou (1) pomocí dvou cílených sexuologických experimentů vyvinutých v naši laboratoři identifikovány zdroje SSF deficitů pacientů s první epizodou schizofrenie, (2) bude stanoven vliv SSF deficitů ve funkční prognóze pacientů při zohlednění neurokognitivních deficitů, sociálně-kognitivních deficitů a negativních symptomů a (3) na základě výsledků z analytické části studie budou vyvinuty metodiky pro sociosexuální remediaci u časných stadií schizofrenie, a to ve spolupráci se zahraniční expertní platformou.

Predikce funkčního vyústění schizofrenie z multimodálních neurozobrazovacích a klinických dat (NU21-08-00432)
Řešitel: MUDr. Filip Španiel, Ph.D.
Hlavní příjemce: Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.
Spolupříjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.5.2021–31.12.2024
Rozpočet celkem: 13 897 000 Kč
Rozpočet NUDZ: 8 481 000 Kč
Anotace: Schizofrenie je chronické, těžké a velmi omezující onemocnění. Z každých 100 osob trpících schizofrenií pouze 1 či 2 ročně dosáhnou úzdravy, a přibližně 14 % se uzdraví během 10 let, se špatným funkčním vyústěním pro 27 % pacientů. Existuje urgentní potřeba vyvinout prediktivní modely vyústění aplikovatelné v časných fázích nemoci za účelem optimalizace a zintenzivnění intervenčních programů k zamezení špatného vyústění. Funkční vyústění je těžko odhadnutelné pouze z klinického obrazu, ale zobrazování magnetickou rezonancí (MRI), zejména multimodální, dává příslib zlepšené stratifikace pacientů. Cílem tohoto projektu je vyvinout nástroje k predikci funkčního vyústění schizofrenie z kombinace neurozobrazovacích, klinických a kognitivních měření získaných časně po začátku onemocnění. Statistická omezení způsobená vysokou dimenzionalitou MRI dat budou řešena kombinací robustních metod strojového učení a informovaným výběrem datových příznaků za využití pokročilých metod zpracování dat i teoretických poznatků o relevantních mozkových sítí.

Obezita jako rizikový faktor pro narušení struktury mozku, kognitivních funkcí a klinické prognózy u schizofrenie - prospektivní studie (NU20-04-00393)  
Řešitel: MUDr. Filip Španiel, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.5.2020–31.12.2023
Rozpočet celkem: 11 774 000 Kč
Anotace: Obezita se často vyskytuje společně se schizofrenií a je asociována s podobnými neurostrukturálními a kognitivními poruchami jako schizofrenie. Navrhujeme testovat, zda je obezita rizikovým faktorem pro zhoršení kognitivních/klinických/mozkových parametrů v průběhu času. Účastníci z naší předchozí průřezové studie budou podrobeni následnému diagnostickému rozhovoru, kognitivním testům, MRI skenování, antropometrickým měřením a podají vzorek krve, a to nejméně 1 rok po výchozím testování. Předpokládáme, že schizofrenie a obezita budou každá nezávisle asociována s (1) regionální mozkovou atrofií, (2) poklesem kognitivních funkcí v čase, (3) horší klinickou prognózou schizofrenie. Identifikace obezity jako modifikovatelného rizikového faktoru pro narušení mozkových struktur, zhoršení kognice a klinických parametrů může rozšířit terapeutické možnosti a zlepšit prognózu pacientů se schizofrenií.
Cílem této studie je zjistit, zda obezita způsobuje regionální atrofii mozku a zhoršení kognitivních funkcí v čase u pacientů se schizofrenii a zda neurobiologické změny spojené s obezitou přispívají k horší klinické prognóze. V této prospektivní studii budeme také zkoumat, které z metabolických změn souvisejících s obezitou, včetně dyslipidemie, inzulinové rezistence, diabetu, hypertenze, zánětu, nejvíce přispívají ke zhoršení mozkových/kognitivních/klinických parametrů v čase u schizofrenie. Navrhovaná studie má značný praktický a potenciálně transformativní dopad, který by mohl být využit ke zlepšení prognózy pacientů se schizofrenií. Identifikace obezity jako specifického rizikového faktoru pro kognitivní/klinické/mozkové změny u schizofrenie by byla prvním krokem k prevenci nebo léčbě takových změn.

 

Technologická agentura ČR

Virtuální město – herní systém pro kognitivní trénink ve virtuálním prostředí (TL01000309)
Řešitel: Mgr. et. Mgr. Iveta Fajnerová, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Spolupříjemce: 3dsense, s r.o. (Ing. Jan Hrdlička)
Doba řešení: 1.3.2018–28.2.2021
Rozpočet celkem: 9 704 706 Kč
Rozpočet NUDZ: 4 261 706 Kč
Anotace: Cílem projektu je vytvoření uceleného tréninkového SW v ekologicky validním prostředí virtuálního města, který umožní komplexní trénink kognitivních schopností (pracovní paměť, deklarativní paměť, pozornost, exekutivní funkce jako rozhodování, plánování a mentální flexibilita atd.) u cílové skupiny. Výsledný program bude po úspěšném řešení projektu aplikován při prevenci rozvoje kognitivního deficitu u zdravých stárnoucích jedinců. Trénink tak může být následně uplatněn nejen v denních programech organizovaných na klinickém pracovišti NUDZ, ale také na spolupracujících pracovištích (Centrum MEMORY Bratislava, CDZ Karviná, zájem dokládají přiložené dopisy) a v dalších centrech věnovaných obohacení denního programu pro seniory a prevenci duševního zdraví obecně.

Vývoj nástrojů pro predikci školnı́ úspěšnosti v předškolnı́m věku: Index kumulativnı́ho rizika a Screening afektivnı́ch a kognitivnı́ch funkcı́ formou interaktivnı́ch počı́tačových her (TL02000561) Řešitel: RNDr. PhDr. Tereza Nekovářová, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Spolupříjemce: 3dsense, s r.o. (Ing. Jan Hrfllička)
Doba řešení: 1.1.2019–31.12.2021
Rozpočet celkem: 6 389 295 Kč
Rozpočet NUDZ: 2 352 750 Kč
Anotace: Vývoj nástrojů pro predikci školní úspěšnosti v předškolním věku: Index kumulativního rizika a Screening afektivních a kognitivních funkcí formou interaktivních počítačových her.

BrainTech: Inovativní technologie pro psychiatrii a klinické neurovědy (BrainTech) (TP01010062)
Řešitel: RNDr. Karel Valeš, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.1.2020–31.12.2022
Rozpočet NUDZ: 14 970 000 Kč
Anotace: Projekt BrainTech si klade za cíl realizaci a rozvoj komplexního systému podpory konkrétních dílčích proof-of-conceptů v oblasti psychiatrie, stárnutí a klinických neurověd. Formou výběru dílčích projektů v oblastech digital health, telemedicícny a výzkumu a vývoje farmak dojde k rozvoji projektů s komerčním potenciálem a k akceleraci přenosu výsledků výzkumu a vývoje do aplikační sféry, jak v České republice, tak do zahraničí.
Podprojekty:
Bass Assay: rozvoj, hodnocení a validace krytého oběhu biomarkerového testu typů schizofrenie
Řešitel: MUDr. Filip Španiel, Ph.D.
Doba řešení: 1.8.2020–31.12.2021 
Rozpočet: 2 200 000 Kč
VR House – Expoziční terapie virtuální reality pro obsedantně kompulzivní poruchu
Řešitel: Mgr. et Mgr. Iveta Fajnerová, Ph.D.   
Doba řešení: 1.8.2020–30.10.2022 
Rozpočet: 1 431 000 Kč   
Přenosné pupillometrické diagnostické zařízení
Řešitel: Ing. Eduard Bakštein, Ph.D. 
Doba řešení: 1.9.2020–31.8.2022 
Rozpočet: 1 352 000 Kč
Expozice stresovým situacím v prostředí virtuálního města (TL03000223) 
Řešitel: Mgr. Mgr. Iveta Fajnerová, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Spolupříjemce: ČVUT (Ing. Jan Husák)
Doba řešení: 1.4.2020–31.12.2023
Rozpočet celkem: 14 069 388 Kč
Rozpočet NUDZ: 5 627 188 Kč
Anotace: Cílem projektu je vytvořit terapeutický nástroj v podobě softwarové aplikace VRETcity situované v komplexním prostředí virtuálního velkoměsta pro účely expoziční terapie. VR aplikace se bude soustředit zejména na sociální fobie, agorafobie a specifické fobie vázané na situace typické pro prostředí města (prostředky veřejné dopravy včetně metra a letecké dopravy, výtahy a jiné omezené prostory, výškové budovy a nemocniční prostředí). Výsledný terapeutický software bude obohacen o funkci biofeedbacku. Klíčový prvek biologické zpětné vazby v podobě záznamu srdeční činnosti a dechu účinně napomáhá v procesu expoziční terapie díky možnosti automaticky reagovat na aktuální stav úzkosti a zvyšovat náročnost zobrazované stresové situace jenom při dosažení klidového stavu na stávající podmínky.

 

OPERAČNÍ PROGRAMY

OP Zaměstnanost

Parafilik (CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0011540)
Řešitel: Mgr. Kateřina Klapilová, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.9.2019–31.12.2022
Rozpočet NUDZ: 38 389 181 Kč
Anotace: Projekt je zaměřen na systémové řešení tíživé situace sebeidentifikujích se parafiliků za aktivní spolupráce platformy vědců a klíčových stakeholderů v oblasti prevence kriminality a sexuologie. Cílem je iniciace vzniku platformy pro dostupnou včasnou terapeutickou a podpůrnou intervenci. Jedná se o v ČR zcela inovativní koncept, který posune zaměření preventivních opatření proti sexuálnímu násilí směrem na včasnou intervenci zaměřenou přímo na rizikové skupiny ve snaze zabránit budoucí trestné činnosti.

 

MEZINÁRODNÍ PROJEKTY

COST ACTION

European sexual network – Česká sexuální medicína a výzkum (Cost Action CA18124)
Řešitel: Mgr. Kateřina Klapilová, Ph.D.
Hlavní příjemce: Austrian Academy for Sexual Medicine
Spolupříjemce: NUDZ
COST MEMBERS: Albania, Austria, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the Republic of Moldova, Montenegro, The Netherlands, The Republic of North Macedonia, Norway, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, United Kingdom
COOPERATING MEMBER: Israel
Doba řešení: 5.4.209–4.4.2023
Anotace: V České republice působí dvě oficiální klinické sexuologické společnosti (Sexuologická společnost ČLS JP, Česká společnost pro sexuální medicínu). Tyto jsou výzkumně propojeny s výzkumnou skupinou zaměřenou přímo na základní a aplikovaný sexuologický výzkum (Laboratoř evoluční sexuologie a psychopatologie) na Národní ústav duševního zdraví v Klecanech. Všechny tyto organizace sdílejí cíle a hodnoty proklamované European Sexual Medicine Network. Z tohoto důvodu se chtějí připojit k projketu COST-Action CA18124.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


VP preklinický VP klinický VP veřejné duševní zdraví CV spánku a chronobiologie CV psychedelik CV prvních epizod SMI CV VR v duševním zdraví a neurovědách CV pokročilých studií mozku a vědomí CV sexuálního zdraví a prevence CV perinatálního duševního zdraví Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty