CV prvních epizod SMI

Vedoucí
MUDr. Filip Španiel, Ph.D.
Kontakt
Tereza Holečková (koordinátorka)
telefon:(+420) 283 088 464
e-mail:tereza.holeckova@nudz.cz


Profil

Činnost centra je postavena na třech pilířích:

(A) Základní a aplikovaný výzkum na základě velkých dat v rámci unikátní multimodální prospektivní databáze prvních epizod psychotického onemocnění (ESO), kterou centrum buduje. Kromě klinicky orientovaného neurobiologického výzkumu se na bázi ESO dat zaměřujeme na vývoj  informačního systému pro komplexní personalizovanou péči u psychóz, který integruje klinická data s výsledky neurozobrazovacích (MRI), biochemických, imunologických, proteomických, neurokognitivních a genetických dat. Tato digitální platforma a rozsáhlá normativní databáze slouží k predikci průběhu psychotických onemocnění v jejich nejčasnějším stadiu a tvoří půdorys pro expertní,  na datech postavený rozhodovací systém pro lékaře (CAD) v oblasti psychiatrie. Vývoj CAD systému je hlavním výstupem této větve činnosti Centra. Dalším cílem subtypizace jednotlivých neurobiologických entit v rámci arbitrárního nosologického konceptu schizofrenie a to  opět  na bázi prospektivních, multimodálních  dat ESO. Záměrem je položit základy stratifikované léčby psychotických onemocnění.  

Na tyto aktivity navazuje druhý pilíř (B), zaměřený na  vývoj digitálních platforem pro prevenci relapsu nejzávažnějších duševních onemocnění. Vyvíjíme a implementujeme i v mezinárodním kontextu (i) mHealth program prevence relapsu schizofrenie (ITAREPS), (ii) v rámci aplikovaného výzkumu vyvíjíme  mHealth program se sběrem aktigragfických dat u bipolární afektivní poruchy (systém AKTIBIPO), (iii) dalším okruhem je vývoj digitálního systému PEBDI (dynamický pupilometr s bezdrátovou centralizací dat), jako platformy časné detekce relapsu u schizofrenie  a poruch nálady.

Obě činnost (A) i (B) se spojují do (C) vývoje klinických aplikací v rámci uceleného programu komplexní péče u časných stadií nejzávažnějších duševních onemocnění, zejména schizofrenie a bipolární afektivní poruchy.

 

Cíle

1. Budování multimodálních databází u první epizody schizofrenie, OCD, bipolární afektivní poruchy (MRI, EEG, neuropsychologie, genetika, metabolom, dlouhodobý monitoring na bázi telemedicínských aplikací)

2. Pokročilá analýza multimodálních dat v psychiatrii. Na této bázi predikce průběhu, terapeutické odpovědi a střednědobého vyústění nemoci 

3. Neurozobrazovací výzkum pomocí MRI a MRI/256-kanálového, MR kompatibilního EEG

4. Vývoj a klinické testování telemedicínských aplikací pro dlouhodobý monitoring a predikci relapsu v psychiatrii

 

Dílčí cíle

1. Zavést metodiky poskytující zdrojová klinická a neurobiologická data (tzn. genová typizace, magnetické rezonance, telemonitorace psychopatologie mobilními technologiemi).

2. Vytvořit architekturu a testovat vlastní informační systém včetně jeho modulů.

3. Poskytnout účinnou platformu pro neuropsychiatrický výzkum, vytvořením integrativní databáze sdružující kompletní informace o širokém rejstříku neurobiologických a klinických proměnných u pacientů.

 


 


VP preklinický VP klinický VP veřejné duševní zdraví CV spánku a chronobiologie CV psychedelik CV prvních epizod SMI CV VR v duševním zdraví a neurovědách CV pokročilých studií mozku a vědomí CV sexuálního zdraví a prevence CV perinatálního duševního zdraví Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty