VR centrum

Aktuálně řešené granty a projekty

Technologická agentura ČR

Virtuální město – herní systém pro kognitivní trénink ve virtuálním prostředí (TL01000309)

Řešitel: Mgr. et. Mgr. Iveta Fajnerová, Ph.D.

Hlavní příjemce: NUDZ

Spolupříjemce: 3dsense, s r.o. (Ing. Jan Hrdlička)

Doba řešení: 1.3.2018–31.12.2021

Rozpočet celkem: 9 704 706 Kč

Rozpočet NUDZ: 4 261 706 Kč

Anotace: Cílem projektu je vytvoření uceleného tréninkového SW v ekologicky validním prostředí virtuálního města, který umožní komplexní trénink kognitivních schopností (pracovní paměť, deklarativní paměť, pozornost, exekutivní funkce jako rozhodování, plánování a mentální flexibilita atd.) u cílové skupiny. Výsledný program bude po úspěšném řešení projektu aplikován při prevenci rozvoje kognitivního deficitu u zdravých stárnoucích jedinců. Trénink tak může být následně uplatněn nejen v denních programech organizovaných na klinickém pracovišti NUDZ, ale také na spolupracujících pracovištích (Centrum MEMORY Bratislava, CDZ Karviná, zájem dokládají přiložené dopisy) a v dalších centrech věnovaných obohacení denního programu pro seniory a prevenci duševního zdraví obecně.

 

Expozice stresovým situacím v prostředí virtuálního města (TL03000223)

Řešitel: Mgr. Mgr. Iveta Fajnerová, Ph.D.

Hlavní příjemce: NUDZ

Spolupříjemce: ČVUT (Ing. Jan Husák)

Doba řešení: 1.4.2020–31.12.2023

Rozpočet celkem: 14 069 388 Kč

Rozpočet NUDZ: 5 627 188 Kč

Anotace: Cílem projektu je vytvořit terapeutický nástroj v podobě softwarové aplikace VRETcity situované v komplexním prostředí virtuálního velkoměsta pro účely expoziční terapie. VR aplikace se bude soustředit zejména na sociální fobie, agorafobie a specifické fobie vázané na situace typické pro prostředí města (prostředky veřejné dopravy včetně metra a letecké dopravy, výtahy a jiné omezené prostory, výškové budovy a nemocniční prostředí). Výsledný terapeutický software bude obohacen o funkci biofeedbacku. Klíčový prvek biologické zpětné vazby v podobě záznamu srdeční činnosti a dechu účinně napomáhá v procesu expoziční terapie díky možnosti automaticky reagovat na aktuální stav úzkosti a zvyšovat náročnost zobrazované stresové situace jenom při dosažení klidového stavu na stávající podmínky.

 

Alivio-mobilní hra zmírňující příznaky OCD (TL03000637)

Řešitel: MUDr. Pavla Stopková, Ph.D.

Hlavní příjemce: Pixelfield s.r.o.

Spolupříjemce: NUDZ

Doba řešení: 1.4.2020–31.3.2022

Rozpočet celkem: 6 481 426 Kč

Rozpočet NUDZ: 1 827 301 Kč

Anotace: Hlavním cílem navrhovaného projektu je vytvoření terapeutického nástroje v podobě mobilní hry Alivio, který by lidem se subsyndromálními, mírnými až středně těžkými obsedantně-kompulzivními (OC) příznaky pomáhal zmírnit přítomné symptomy (obsese a kompulze) formou prvků využívajících principy kognitivně-behaviorální terapie (KBT). Vedlejším cílem aplikace Alivio je oslovit širokou veřejnost a inovativním způsobem, skrze vlastní zkušenost, je obeznámit s typickými příznaky OCD onemocnění a jeho subtypy. Hra Alivio tak může společně s propagační kampaní přispět k rozšíření povědomí o OCD onemocnění, které postihuje nemalou část populace a které se nedostává adekvátní pozornosti.

 

Výcvik zaměřený na zvyšování připravenosti policistů pro psychicky a komunikačně náročné situace pomocí virtuální reality (TL03000050)

Řešitel: Mgr. Eliška Procházková, Ph.D.

Hlavní příjemce: NUDZ

Spolupříjemce: Leiden University, 3dsense, s.r.o.

Doba řešení: 1.8.2020–31.8.2023

Rozpočet celkem: 13 639 695 Kč

Rozpočet NUDZ: 2 585 919 Kč

Anotace: Policisté se denně potýkají s mnoha psychicky a komunikačně náročnými situacemi, zahrnujícími například komunikaci s duševně nemocnými osobami, oběťmi závažných trestných činů či osobami demonstrujícími úmysl sebevraždy. Tyto situace vyvolávají silné psychické reakce a vyžadují sociální dovednosti a zkušenosti. Cílem projektu je vyvinout trénink sociálních dovedností ve virtuálním prostředí, který bude mít za cíl posílit schopnost policistů efektivně zvládat sociálně vypjaté situace a tím chránit zdraví všech zúčastněných. Za pomoci odborníků z různých oborů vytvoříme VR (virtual reality) aplikaci pro výcvik policistů, jejíž účinnost bude následně ověřena prostřednictvím mezinárodní srovnávací studie. Pro efektivní využívání VR ve výcviku vytvoříme certifikovanou metodiku.

 

BrainTech: Inovativní technologie pro psychiatrii a klinické neurovědy (BrainTech) (TP01010062)

Řešitel: RNDr. Karel Valeš, Ph.D.

Hlavní příjemce: NUDZ

Doba řešení: 1.1.2020–31.12.2022

Rozpočet NUDZ: 14 970 000 Kč

Anotace: Projekt BrainTech si klade za cíl realizaci a rozvoj komplexního systému podpory konkrétních dílčích proof-of-conceptů v oblasti psychiatrie, stárnutí a klinických neurověd. Formou výběru dílčích projektů v oblastech digital health, telemedicícny a výzkumu a vývoje farmak dojde k rozvoji projektů s komerčním potenciálem a k akceleraci přenosu výsledků výzkumu a vývoje do aplikační sféry, jak v České republice, tak do zahraničí.

Podprojekty:

VR House – Expoziční terapie virtuální reality pro obsedantně kompulzivní poruchu

Řešitel: Mgr. et Mgr. Iveta Fajnerová, Ph.D.  

Doba řešení: 1.8.2020–30.10.2022

Rozpočet: 1 431 000 Kč

 


VP preklinický VP klinický VP veřejné duševní zdraví CV spánku a chronobiologie CV psychedelik CV prvních epizod SMI CV VR v duševním zdraví a neurovědách CV pokročilých studií mozku a vědomí CV sexuálního zdraví a prevence CV perinatálního duševního zdraví Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty