Aktuálně řešené granty a projekty

NÁRODNÍ PROGRAMY (MIMO OPERAČNÍ PROGRAMY)

Grantová agentura ČR

Charakterizace stavového repertoáru a dynamiky spontánní mozkové aktivity (21-32608S)
Řešitel: MUDr. Martin Brunovský, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Spolupříjemce: Ústav informatiky AV ČR, v.v.i.
Doba řešení: 1.4.2021–1.3.2024
Rozpočet celkem: 11 368 000 Kč
Rozpočet NUDZ: 6 833 000 Kč
Anotace: Současná psychologická teorie nabízí komplexní popis mentálních funkcí a procesů. Obecně je přijímán názor, že mentální funkce mají mozek za substrát a mentální procesy a stavy jsou vázány na dynamiku mozkové aktivity. Rychle se rozvíjející oblastí neurověd je studium spontánní mozkové aktivity s použitím funkční magnetické rezonance. Tento postup umožňuje současné měření dynamiky aktivity řady mozkových sítí. Teoretiky bylo navrženo, že během spontánního (tzv. klidového) stavu mozek exploruje dynamický repertoár možných stavů. Struktura a dynamika tohoto spontánního procesu explorace stavů zůstává nevyjasněná. V tomto projektu navrhujeme použít kombinaci datově analytických technik, současného měření EEG a fMRI spontánní i komplexně buzené mentální aktivity a srovnání s dostupnými funkčně neuroanatomickými poznatky k charakterizaci stavového repertoáru a přechodové dynamiky spontánní mentální aktivity, tak jak je pozorovatelná pomocí neurozobrazovacích metod.

Struktury synchronizace v mnohorozměrných neurálních signálech: strojové učení a predikce (21-14727K)
Řešitel: MUDr. Martin Brunovský, Ph.D.
Hlavní příjemce: Ústav informatiky AV ČR, v.v.i.
Spolupříjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.4.2021–31.03.2024
Rozpočet celkem: 9 620 000 Kč
Rozpočet NUDZ: 2 086 000 Kč
Anotace: Koncept synchronizace nelineárních dynamických systémů bude základem pro vývoj matematických metod a počítačových algoritmů určených k detekci a charakterizaci interakcí a závislostí v mnohorozměrných nelineárních časových řadách. Směrové vazby a kauzální vztahy budou kvantifikovány nástroji teorie informace. Vyvíjené metody budou přizpůsobeny specifickým vlastnostem skalpového elektroencefalogramu (EEG), zvláštní pozornost bude věnována mezifrekvenčním interakcím. Celková struktura synchronizace EEG signálů odrážející funkční integraci, jak v rámci různých časových a prostorových škál, tak i mezi škálami, bude klasifikována metodami strojového učení a použita k popisu stavů mozku a jejich změn způsobených duševními poruchami. Synchronizace a její změny v EEG depresivních pacientů budou testovány jako prediktory terapeutické úspěšnosti antidepresiv. Vyvinuté metody budou využitelné nejen v analýze elektrofyziologických signálů v neurologii a psychiatrii, ale obecně v analýze složitých vícerozměrných signálů odrážejících nelineární interakce v různých časových a prostorových škálách.

 

Vztah kognice ke kognitivní a mozkové rezervě u prvních epizod onemocnění schizofrenního spektra: prospektivní studie (21-03615S)
Řešitel: PhDr. Mabel Virginia Rodriguez Manchola, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.1.2021–31.12.2023
Rozpočet NUDZ: 7 054 000 Kč

  Agentura pro zdravotnický výzkum ČR

 

Překrývání neurodegenerativních demencí a jejich klinickopatologické korelace: prospektivně – retrospektivní multicentrická studie (NV19-04-00090)
Řešitel: doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D.
Hlavní příjemce: Thomayerova nemocnice (doc. MUDr. Radoslav Matěj, Ph.D.)
Spolupříjemci: NUDZ, Fakultní nemocnice Olomouc (doc. MUDr. Kateřina Menšíková, Ph.D.), Nemocnice Na Homolce (MUDr. Jiří Keller, Ph.D.), Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (prof. MUDr. Jan Roth, CSc.)
Doba řešení: 1.5.2019–31.12.2022
Rozpočet celkem: 15 127 000 Kč
Rozpočet NUDZ: 1 580 000 Kč
Anotace: Neurodegenerace jsou důsledkem postupného zániku specifických skupin neuronů. Patofyziologickou podstatou je ukládání určitého specifického – pro dané onemocnění
charakteristického proteinu (např. beta-amyloidu, tau proteinu nebo alfa-synukleinu) v mozkové tkáni v kombinaci s obecnými mechanismy apoptózy a autofagie (řízené smrti buňky). Správné rozpoznání neurodegenerací během života pacientů je i v současné době velmi obtížné. Kombinace dvou i více
neurodegenerativních onemocnění jsou častější, než se dříve soudilo, i když zatím nejsou dostupná přesnější epidemiologická data. Překrývání neurodegenerací může být příčinou rychlejšího průběhu i někdy velmi atypických klinických obrazů u řady pacientů. Je proto nutné zdůraznit nutnost provádění detailního neuropatologického vyšetření mozku pacientů a následnou retrospektivní klinicko-patologickou korelací analyzovat vliv a případně též podíl jednotlivých komorbidit na průběh onemocnění. Výsledná analýza totiž může mít u budoucích pacientů potenciální terapeutické konsekvence a být přínosná pro zpřesnění prognostických aspektů onemocnění.

 

 

 

Technologická agentura ČR

 

BrainTech: Inovativní technologie pro psychiatrii a klinické neurovědy (BrainTech) (TP01010062) Řešitel: RNDr. Karel Valeš, Ph.D. Hlavní příjemce: NUDZ Doba řešení: 1.1.2020–31.12.2022 Rozpočet NUDZ: 14 970 000 Kč Anotace: Projekt BrainTech si klade za cíl realizaci a rozvoj komplexního systému podpory konkrétních dílčích proof-of-conceptů v oblasti psychiatrie, stárnutí a klinických neurověd. Formou výběru dílčích projektů v oblastech digital health, telemedicícny a výzkumu a vývoje farmak dojde k rozvoji projektů s komerčním potenciálem a k akceleraci přenosu výsledků výzkumu a vývoje do aplikační sféry, jak v České republice, tak do zahraničí.

Podprojekty:
Kompaktní systém pro měření autonomní regulace senzorického systému
Řešitel: Mgr. Přemysl Vlček    
Doba řešení: 1.9.2020–31.8.2022 
Rozpočet: 1 696 000 Kč
Víceúčelové zařízení pro synchronizaci událostí pro výzkum EEG a aplikaci rozhraní počítačového mozku
Řešitel: Ing. Vlastimil Koudelka, Ph.D.
Doba řešení: 1.8.2020–31.12.2021 
Rozpočet: 1 100 000 Kč

 

 


VP preklinický VP klinický VP veřejné duševní zdraví CV spánku a chronobiologie CV psychedelik CV prvních epizod SMI CV VR v duševním zdraví a neurovědách CV pokročilých studií mozku a vědomí CV sexuálního zdraví a prevence CV perinatálního duševního zdraví Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty