VP preklinický

Vedoucí
RNDr. Karel Valeš, Ph.D.
Kontakt
Viktorie Holdová (koordinátorka / asistentka)
telefon:(+420) 283 088 245
e-mail:viktorie.holdova@nudz.cz


Profil

Výzkumný program preklinický se zaměřuje na posílení translačně a aplikačně orientovaného výzkumu na preklinické úrovni. Charakterem a cílem řešených vědeckých projektů se zaměřuje na prohloubení spolupráce mezi experimentálně a klinicky zaměřenými směry výzkumu. Výzkumný program svým charakterem a důrazem na přenos výsledků vědy a výzkumu do praxe přispívá také k snazšímu zajištění dlouhodobé udržitelnosti NUDZ a jeho dalšího financování. Pro rozvoj NUDZ jako vědecko-medicínského centra se jeví jako klíčové posílení translačního přístupu.

Přístup k řešení konkrétních vědeckých projektů je založený na vzájemné provázanosti metodik bioanalytické chemie, animálního modelování, molekulární biologie a zobrazovacích metod. Studium poruch CNS a vlivu farmak na ně vykazuje výrazná specifika v porovnání s ostatními orgánovými systémy. Symptomy neuropsychiatrických onemocnění se typicky objevují pouze u pacientů. Nicméně jejich neurobiologický substrát nebo analogické symptomy se objevují i mezi živočichy. To umožňuje využití a validaci animálních modelů ať již s indukovanými neurobiologickými změnami nebo s pozměněným genetickým pozadím (GMO), které umožňují exaktní sofistikované a často i invazivní přístupy, čímž je výrazně obohacen metodický potenciál v porovnání s relativně limitovanými možnostmi studia neurobiologických změn v klinické praxi. Na druhou stranu experimentální přístup v této oblasti vyžaduje intenzivní kontakt s klinickou praxí a důkladný vhled do výzev, kterým čelí současná biologická psychiatrie. Umožňuje těsnou spolupráci a diskusi mezi experimentálním a klinickými pracovišti. Koncept laboratoře experimentální farmakologie je založen na translačním přístupu v těsné personální a projektové interakci s dalšími strukturami NUDZ. Nezanedbatelnou součástí činnosti laboratoře bude transfer technologií a smluvní výzkum.

 

 

 

 

 


 


VP preklinický VP klinický VP veřejné duševní zdraví CV spánku a chronobiologie CV psychedelik CV prvních epizod SMI CV VR v duševním zdraví a neurovědách CV pokročilých studií mozku a vědomí CV sexuálního zdraví a prevence CV perinatálního duševního zdraví Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty